10 December 2021
Volume: 9
Issue: 56
Indawo yokuhlola injini ye-ABLE eyenziwe ngonjiniyela bezinjini e-Aerospace Systems Research Group e-UKZN.

I-UKZN Ihlole Injini Yesiphuphutheki

BY: .

Click here for English version

I-Aerospace Systems Research Group (i-ASReG) yase-UKZN ihlole ngempumelelo injini yesiphuphutheki okuyisinyathelo sokuqala sokwethula indizamshini yasemkhathini.

UDkt Lerato Phali.

Umfundi Wezomnotho Wezolimo Uqophe Umlando

BY: .

Click here for English version

UDkt Lerato Phali uthakasela ukuqeda iziqu zobudokotela KwezoMnotho Wezolimo abe ngudokotela omncane kunabo bonke kulesi sifundo e-UKZN, waba ngudokotela wesibili oMnyama waseNingizimu Afrika wezifundo zobudokotela KwezoMnotho Wezolimo eNyuvesi.

Kusuka kwesobunxele, wuNks Hazel Langa, u-Advocate Dawn Coleman-Malinga, uNks Lizelle Africa, uDkt Lubna Nadvi noSolwazi Relebohile Moletsane.

I-UKZN Ibihlele iWebhina Ngokuhlumeza Ngokobulili Nokubulawa Kwabesifazane

BY: .

Click here for English version

UPhiko LwezokuXhumana ngokubambisana ne-National Prosecuting Authority (i-NPA) bebehlele iwebhina ebizwa ngokuthi Stop Gender-Based Violence and Femicide, equbule izinkulumo ngokudlanga kokuhlukumeza ngokobulili eNingizimu Afrika nasemhlabeni.

Amalungu ethimba elihlela ukubambisana phakathi kwe-UKZN noMnyango Wezokubusa Ngokubambisana NezobuHoli Bendabuko emcimbini wokusayina isivumelwano sokusebenzisana phakathi kwalezizikhungo zombili.

I-COGTA YaseKZN Isayine Isivumelwano Sokusebenzisana Ne-UKZN

BY: .

Click here for English version

Kusayinwe Isivumelwano Sokusebenzisana phakathi koMnyango Wezokubusa Ngokubambisana NezobuHoli Bendabuko ne-UKZN.

UNks Sthembile Mngwengwe.

Ohlanza E-UKZN Uthweswe Iziqu Ze-BSS Ngokuzikhandla

BY: .

Click here for English version

Osethimbeni labahlanza eKolishi LeZolimo, EzobuNjiniyela neSayensi uNks Sthembile Mngwengwe, odume ngelikaSthe, uthweswe i-Bachelor of Social Science kanti kumanje uhlela ukwenza i-Onazi.