04 March 2021
Volume: 9
Issue: 5
UNks Tivana Chellan.

Umfundi Wezobudokotela E-UKZN Uqokelwe Kwesobumongameli Omusha We-SAMSA

BY: .

Click here for English version

UNks Tivana Chellan, ongumfundi weziqu zobudokotela e-UKZN Medical School eThekwini, uqokwe ukuthhi abengumengameli omusha ezweni lonke we-South African Medical Students Association (i-SAMSA) wangonyaka wezi-2021.

UMnu Gamal A. Shehata.

Umfundi WezobuDokotela Unconywe Ngabahloli

BY: .

Click here for English version

Umfundi wezobudokotela kwezemfundo e-UKZN uMnu Gamal A. Shehata unconywe ngabahloli ngeqhaza lakhe elihlukile ekuhlolweni ngolimi lwesiNgisi kwezemfundo emhlabeni.

Incwadi eyingqophamlando isiyatholakala ezindaweni eziningi.

Kwethulwe Incwadi Yobhalomagama LwesiZulu

BY: .

Click here for English version

Ukuvamisa Imithetho Yokubhala Nobhalomagama LwesiZulu Lonyaka wezi-2021 - IsiZulu Standardisation, Spelling Rules and Orthography – yingqophamlando yencwadi ngezindlela zobhalomagama, ukuhunyushwa, ukutolikwa namatemu esiZulu eyethulwe Yihhovisi LeNyuvesi LokuHlelwa noKuthuthukiswa Kolimi (i-ULPDO) ne-Pan South African Language Board (i-PanSALB) enkundleni yokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje i-Zoom.