30 September 2021
Volume: 9
Issue: 42
USolwazi Nathan Andrews (kwesobunxele) noSolwazi Winfred Avogo.

I-UKZN Ibivakashelwe Ngabacwaningi Base-Carnegie African Diaspora

BY: .

Click here for English version

Isikole seZifundo Zezokwakha neZentuthuko saseKolishi lezesiNtu besivakashelwe ngabacwaningi base-Carnegie African Diaspora Fellows uSolwazi Nathan Andrews noSolwazi Winfred Avogo izinyanga ezintathu.

UDkt Maserole Kgari-Masondo.

Isifundiswa Sase-UKZN Sinikezwe Umsebenzi Wokuqeda Ubukoloni Ohlelweni Lwemfundo Yezikole eNingizimu Afrika

BY: .

Click here for English version

UDkt Maserole Kgari-Masondo weSikole seziFundo ngeNhlalo yoMphakathi uthunywe nguMnyango WezeMfundo EyiSisekelo ne-United Nations Children's Fund (i-UNICEF) ukuthi abhale umhlahlandlela ozolekelela umnyango ukuthi uqede ubukoloni bemfundo eyisisekelo eNingizimu Afrika.

Kusukela kwesobunxele: wuDkt Makhosi Dube waseKolishi LezobuHlengikazi KwaZulu-Natal, uSolwazi Fikile Mtshali wase-UKZN, uNks Qhawe Thengwa we-BeyondZero, uSolwazi Orlando Harris wase-University of California noDkt Z Luvuno wase-UKZN-SWITCH.

Amalungelo Abe-LGBTQI Eqhulwini Esithangamini Sase-UKZN

BY: .

Click here for English version

Abantu abathandana nabobulili obufana nobabo, abashintshe ubulili nabaxube ubulili, phecelezi nakufushane ama-LGBTQI, babhekene nezingqinamba ezihlukene ngokwamalungelo okukhona nelungelo lwezokwelashwa ngokwempilo, kusho iPhini LeSekelashansela leKolishi LezeMpilo lase-UKZN uSolwazi Busi Ncama.

Abafundi base-UKZN banikela ngezijumbane emphakathini wasePhoyinti.

Abafundi Bezobuhlengikazi Banikele Ngezijumbane Zokudla eMphakathini WasePhoyinti

BY: .

Click here for English version

Abafundi abenza unyaka wesibili kwezobuhlengikazi e-UKZN banikele ngezijumbane zezinto zasendlini ezibiza ngaphezu kwezi-R5 000 enhlanganweni engenzi nzuzo iSiphilisiwe Community Care yasePhoyinti ngokweqhaza lokunikela emphakathini.

Umfundi oqhuba izifundo e-UKZN uNks Nombuso Khanyile nesikhwama nezimbadada kwase-Afrikan Passion Designs.

Imisiko Eyonga Imvelo YoMfundi Ibheke Kwi-Dubai World Expo

BY: .

Click here for English version

UNks Nombuso Khanyile uklonyeliswe njengomunye wabavele kwi-50 Design Indaba Emerging Creatives ngonyaka odlule kanti manje imisiko yakhe eyonga imvelo ama-Afrikan Passion Designs izokwaziwa emhlabeni jikelele ngemva kokukhethwa kwabafundi bakudala be-Design Indaba ezizokhangisa kwi-Dubai World Expo, ngenyanga ezayo kuze kube wuNdasa wezi-2022.