23 September 2021
Volume: 9
Issue: 41
USolwazi Donrich Thaldar.

Isikole Sezomthetho Siqoqe Izi-R18 million Zokuxhasa Ucwaningo

BY: .

Click here for English version

Umsebenzi wezocwaningo lomthetho omusha, oholwa nguSolwazi Donrich Thaldar waseSikoleni Sezomthetho, ugixatshezwe ngosizo lwezimali eziyizi-R18 million yi-National Institute of Health (i-NHI) yaseMelika.

UMnu Ngila Michael Muendane (kwesobunxele) noMnu Lukhona Mnguni.

Bekugxilwe Emhlabeni, Uguquguquko Esimweni Sezulu Nemfundo Ephakeme Esifundweni Sesikhumbuzo Sika-JL Dube

BY: .

Click here for English version

Ochungechungeni lwezinsuku ezine zeSifundo Sesikhumbuzo sika-John Langalibalele Dube, lowo owayeboshelwe ukuba yisishoshovu somzabalazo nongumbhali uMnu Ngila Michael Muendane nowenza izifundo zobudokotela kwezombusazwe e-UKZN uMnu Lukhona Mnguni badingide indaba yomhlaba, ukuguquguquka kwesimo sezulu nemfundo ephakeme.