16 September 2021
Volume: 9
Issue: 40
USolwazi Hangwelani Magidimisha-Chipungu oklonyeliswe ngokuhlonishwa nge-Bronze Membership i-ISOCARP.

I-UKZN YiNyuvesi Yokuqala e-Afrika ukuhlonishwa nge-ISOCARP Bronze Membership

BY: .

Click here for English version

Isikole Sezifundokuhlelwa Komumo Wezakhiwo kanye neNtuthuko eKolishi lezesiNtu siklonyeliswe ngokuhlonishwa nge-Bronze Membership yi-International Society of City and Regional Planners (i-ISOCARP).

UNks Priya Singh, ungoti woMthetho we-Inthanethi.

Iphepha Likangoti Womthetho Kwi-Top 10 Download List Ye-Social Science Research Network

BY: .

Click here for English version

Iphepha locwaningo likangoti woMthetho we-Inthanethi uNks Priya Singh elisihloko sithi Can an Emoji Be Considered as Defamation? A Legal Analysis of Burrows V Houda [2020] NSWDC 485, lingene ohlwini lwama-Top Ten download e-Social Science Research Network (i-SSRN) e-African Law journal, Communication Law & Policy: Africa and Communication Law & Policy: Asia & Oceania.

UNks uLindiwe Maseko.

Umfundi WeMasitazi Ohlelweni Lokushintshana NamaDashi

BY: .

Click here for English version

Umfundi weMasitazi KweZobulili, NezeNkolo eSikoleni SezeNkolo, iFilosofi NamaGugu uNks uLindiwe Maseko siqokwe kwi-Bridging Gaps Programme yase-Free University e-Amsterdam, lapho sizohlala khona izinyanga ezintathu ohlelweni lokushintshana ngabafundi.

Ikhava ye-albhamu yesihlanu yomfundisi we-jazz, uMnu Sibusiso Mashiloane ethi iHubo Labomdabu.

Umfundisi We-Jazz Uwine i-Best Contemporary Jazz Album Award

BY: .

Click here for English version

UMnu Sibusiso Mashiloane, ongumfundisi we-Jazz e-UKZN, uwine i-Best Contemporary Jazz Album kuma-2021 Mzantsi Jazz Awards nge-albhamu yakhe yesihlanu ethi iHubo Labomdabu, lapho eshaya upiyano yedwa, okungumculo awuqophe ngesikhathi somvalelandlini.

Bezibuya kanje emcimbini i-Young Women in the Workplace.

Indikimba Yomcimbi Ibithi Abesifazane Bangabakhi Bomphakathi Bempela

BY: .

Click here for English version

UNks Qhamo Gumede, owayefunda e-UKZN nongungoti Wezenhlalakahle noKuthuthukisa Umphakathi nobheka abafundi ezindaweni zokuhlala e-Howard College naseSikoleni SobuDokotela, ubehlele umcimbi i-Young Women in the Workplace eMhlanga.