27 August 2021
Volume: 9
Issue: 37
Izikhulumi emcimbini i-Power Connect. Kusukela kwesobunxele: uNks Thembalethu Shange (umphathi wohlelo), uNks Tshegofatso Molefe, uNks Yanelisa Jokweni Gwala noNks Ntandokazi Buthelezi.

Abesifazane Ababengabafundi Baxoxe Ngempumelelo Yabo

BY: .

Click here for English version

Umcimbi weKolishi leZifundo Zomthetho neZokuphatha i-Women’s Month Power Connect wenze abantu besifazane abavelele abangabafundi bakudala baxoxa ngohambo lwabo lwempumelelo.

Kusukela phezulu kwesobunxele: uMnu Tyrone Bright, uMnu Bill Bright noSolwazi Glen Bright, uBill Bright kugujwa usuku lwakhe lokuzalwa, umndeni wakwa-Bright, uMnu Bill Bright noNkk Sheila Bright ngenkathi eseyiMeya yase-Howick, uMnu Bill Bright nezijumbana zokudla ze-World Food Programme zaseMokhotlong noMnu Bill Bright ngeMpi YesiBili Yomhlaba.

Kugujwe Iminyaka Eyikhulu Yenhloko Yakwa-Bright

BY: .

Click here for English version

Umndeni wakwa-Bright ugubha iminyaka eyikhulu yomfundi wakudala wase-UKZN uMnu William Thomas (u-Bill) Bright, owazalwa mhla we-13 kuNcwaba ngowezi-1921, walwa empini yamasosha aseNtshonalanga eMpini yomHlaba Yesi-2, waphunyuka ekuboshweni yiNazi, walekelela ekwakhiweni kwe-Sani Pass ngeminyaka yezi-1950, waba yiMeya yase-Howick KwaZulu-Natal iminyaka eyishumi.

Umdidiyeli wemidanso waseNingizimu Afrika uSolwazi Jay Pather.

Umdidiyeli Womdanso Ovelele Ezweni u-Jay Pather Uyi-Legacy Artist kwiJOMBA!

BY: .

Click here for English version

Umdidiyeli womdanso ovelele eNingizimu Afrika neciko elinombono uSolwazi Jay Pather uyi-2021 Legacy Artist kanti nguyena ovule umcimbi ozoba senkundleni yokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje i-JOMBA! Contemporary Dance Experience (mhla zingama-24 kuNcwaba), ohlelwe yi-Centre for Creative Arts (i-CCA) eseKolishi lezesiNtu.

Izithombe zombukiso wokupheka bukhoma weMbokodo.

Imbokodo Ibinombukiso Wokupheka Bukhoma Ukugubha Inyanga Yabesifazane

BY: .

Click here for English version

Ukugubha Inyanga Yabesifazane Imbokodo Women in Leadership Programme yase-UKZN ibinombukiso wokupheka bukhoma lapho bekukhona umpheki ovelele nomfundi wakudala wase-UKZN uNks Zandile Makhoba.

USolwazi Ntombi Mtshali.

Abahlengikazi Ababhekane Ngqo nesimo: Umphumela We-COVID-19 Kubahlengikazi

BY: .

Click here for English version

‘Unyaka wezi-2020 i-World Health Organization (i-WHO) inqume ukuthi kube nguNyaka Womhlengikazi noMbelethisi. Nokho imigubho igqitshwe yinselelo engalindelwe ye-COVID-19,’ kusho uMholi Wezifundo eMkhakheni Wezobuhlengikazi uSolwazi Ntombi Mtshali kwiwebhina ebibizwa ngokuthi Nursing on the Frontlines: The Impact of COVID-19 on Nurses nebihlelwe yiloMkhakha.