13 August 2021
Volume: 9
Issue: 35
UDkt Benedict Olalusi.

Unjiniyela Wase-UKZN Unqobe uMklomelo i-Young Concrete Researcher Award

BY: .

Click here for English version

I-Cement & Concrete SA (i-CCSA), inhlangano edidiyele ewumholi kuzona zonke izinto ezithinta usimende nokhonkolo eNingizimu Afrika, imemezele uDkt Benedict Olalusi waseSikoleni Sobunjiniyela njengomcwaningi ovelele ezweni i-Young Concrete Researcher yowezi-2021.

Abanqobe i-Durban International Film Festival (kusukela kwesobunxele) i-Downstream to Kinshasa; i-Ala Kachuu - Take and Run ne-A Little Bird Reminds Me.

I-Durban International Film Festival Imemezele Abanqobi

BY: .

Click here for English version

I-Durban International Film Festival yangowezi-2021, ehlelwe yi-Centre for Creative Arts (i-CCA) yaseKolishi le-Humanities, imemezele abanqobile ngaphambi kokuvalwa kokukhonjiswa okokuqala kwefilimi i-Threshold yomqondisi waseBrazil u-Coraci Ruiz.

UMnu Luthando Molefe.

Umfundi Wezemfundo Uzuze Lukhulu

BY: .

Click here for English version

Umfundi owenza iMastazi kweZemfundo uMnu Luthando Molefe kube nguyena yedwa umfundi oMnyama eQoqweni langowezi-2020 le-Onazi kweZemfundo ukuphasa ngamalengiso u-summa cum laude.

.

USuku Lwabesifazane - Wathinta Abafazi, Wathinta Imbokodo!

BY: .

Click here for English version

USuku Lwabesifazane lugujwa minyaka yonke njalo ngoNcwaba eNingizimu Afrika, okuyisikhathi esimqoka kusukela mhla we-9 wangoNcwaba wangowezi-1956 lapho abantu besifazane abeqela kwizi-20 000 bazo zonke izinhlanga bamasha baya eziNdlini Zombuso ukuyobhikishela ukuthi abantu besifazane abamnyama baphathe amapasi.

(Kusukela phezulu kwesobunxele) Izikhulumi engqungqutheleni oDkt Petra Schmitter, uMnu Dhesigen Naidoo, uSolwazi Tafadzwa Mabhaudhi, uSolwazi Sylvester Mpandeli, uSolwazi Ragab Ragab, uMnu Peter Townshend, uDkt Vimbayi Chimonyo, u-Aidan Senzanje noDkt Abebe Chukalla.

Isikhungo Sase-UKZN Sibambe Iqhaza Kuzingxoxo Ngokuvikeleka Kwamanzi

BY: .

Click here for English version

I-Centre for Transformative Agricultural and Food Systems (i-CTAFS) yase-UKZN ihlangane ne-Water Research Commission (i-WRC) yaseNingizimu Afrika ukuhlela isithangami enkundleni yokuxhumana ngesihloko sokuqinisekisa ukuphepha kwamanzi ngokuphucula ukukhiqizwa kwamanzi ezolimo.