05 August 2021
Volume: 9
Issue: 34
Umdansi waseKapa uMnuz Yaseen Manuel.

Umdansi Oyisivakashi eSikoleni SezobuCiko

BY: .

Click here for English version

ISikole SezobuCiko, ngokubambisana ne-Artist in Residence, okunguhlelo lwe-Mellon Foundation, samukele umdansi nomhleli wemidanso waseKapa uMnuz Yaseen Manuel, ozohlala izinyanga ezintathu e-Centre for Creative Arts emdlalweni ozokwethulwa kwi-23rd JOMBA! Contemporary Dance Festival ne-Drama and Performance Studies Programme.

UDkt Ridhwaan Suliman okhulume ngemininingwane eqoqwa nge-COVID-19 emhlanganweni we-Data@breakfast webinar series.

Iwebhina Yase-UKZN Icubungule Isimo Se-COVID-19

BY: .

Click here for English version

Umcwaningi omkhulu e-Council for Scientific and Industrial Research (e-CSIR) uDkt Ridhwaan Suliman wethule inkulumo enesihloko esithi: ‘COVID-19 Data and Trends. The Devil in the Details’ emhlanganweni we-Data@breakfast Webinar Series obuhlelwe yiKolishi LezoLimo, EzobuNjiniyela NeSayensi e-UKZN.

USolwazi Tafadzwa Mabhaudhi.

ISifundo soSuku lukaMandela Sigubhe Ukuphucula Umsoco Emphakathini

BY: .

Click here for English version

I-Water Research Commission (WRC) ibivakashelwe ngumcwaningi wase-UKZN nongomunye wabaqondisi e-Centre for Transformative Agricultural and Food Systems (i-CTAFS) uSolwazi Tafadzwa Mabhaudhi obezokwethula isifundo ngaphansi kwesihloko esithi: Living the Legacy of Nelson Mandela by Ensuring ‘One Hand Can Feed Another’ Through Improving Community Nutrition.

UDkt uTanja Reinhardt (uDkt T) enza umkhankaso wesayensi esikoleni samabanga aphansi eRhini.

Isikhungo SezeSayensi Esihloninishwayo Sase-UKZN Sithole Ukugunyazwa Okuphezulu

BY: .

Click here for English version

I-Science and Technology Education Centre ithole ukugunyazwa eMnyangweni WezeSayensi Nezokuqamba i-Department of Science and Innovation (i-DSI) ne-National Research Foundation (i-NRF) i-South African Agency for Science and Technology Advancement (i-SAASTA), okuyibeke esicongweni nezinye izikhungo zaseNingizimu Afrika ngokugqugquzela uthando lwesayensi entsheni.