22 July 2021
Volume: 9
Issue: 32
UNks Smangele Nkosingiphile Shandu.

Umfundi WeKhriminoloji Uklonyeliswe nge-NRF Research Funding for Youth Transformation

BY: .

Click here for English version

Umfundi weziqu zobudokotela kuZifundo zeKhriminoloji neZophenyo uNks Smangele Nkosingiphile Shandu uxhaswe ngokugcwele yi-National Research Foundation (i-NRF) ngowcaningo lwakhe olusihloko sithi The Developments of a Prosecutorial Approach to Combat Income Tax Fraud in South Africa.

Ibhuku locwaningo i-ALTERNATION (kwesobunxele) kanye noSolwazi Rozena Maart.

Isifundiswa Sase-UKZN BesineSimpoziyamu Ngezobuchwepheshe

BY: .

Click here for English version

Isifundiswa sase-UKZN uSolwazi Rozena Maart besinesimpoziyamu ngobuchwepheshe besimanje ebizwa ngokuthi Decoloniality and Decolonial Education: South Africa and the World, ngephepha alihlelile ebhukwini locwaningo i-ALTERNATION.

Abazobamba iqhaza kwifestiveli (kusukela kwesobunxele) uNks Tankiso Mamabola, uNks Roné Roux, uMnu Godfrey Johnson, noMnu Zeph Zama.

I-Centre for Creative Arts Ihlela i-Cabaret and Beyond Festival

BY: .

Click here for English version

I-Centre for Creative Arts (i-CCA) yaseKolishi lezesiNtu ikhethe ithimba lababhali nabaqambi kwi-Cabaret and Beyond Festival (i-CAB) yokuqala ehlose ukuthuthukisa imisebenzi emisha nomculo weshashalazi.

Kusukela kwesobunxele nguDkt Upasana Singh, uSolwazi Purshottama Reddy, uSolwazi Maxwell Phiri, noDkt Perienen Appavoo.

Izifundiswa Zase-UKZN Zibhale Incwadi Yokubhekana Nezobuchwepheshe

BY: .

Click here for English version

Izifundiswa zase-UKZN zaseSikoleni Sokuphathwa Kwezobuchwepheshe Nokubusa uDkt Upasana Singh, uSolwazi Purshottama Reddy noSolwazi Maxwell Phiri kanye neNhloko Yocwaningo e-Open University of Mauritius (e-OU) uDkt Perienen Appavoo babhale incwadi entsha ebizwa ngokuthi Global Trends in Management, IT and Governance in an e-World.