04 June 2021
Volume: 9
Issue: 25
I-CCA inxusa imingenelo ye-Cabaret and Beyond Festival 2021 yokuqala.

I-CCA Izokwethula I-Cabaret and Beyond Festival 2021 Yokuqala

BY: .

Click here for English version

I-Centre for Creative Arts (i-CCA) yaseKolishi lezesiNtu imemezele ukuthi izokwethula i-Cabaret and Beyond (i-CAB) Festival yokuqala yangonyaka wezi-2021.

Abacwaningi oSolwazi Dean Gopalan (kwesokunxele) no-Bruce Biccard.

Ucwaningo Luveza Ukuthi I-Afrika Inezinga Eliphezulu Lokufa Kwiziguli ze-COVID-19

BY: .

Click here for English version

Ucwaningo olusanda kwenziwa ebantwini abadala abayizi-3 140 abalaliswa ezibhedlea ezingama-64 emazweni ayishumi phakathi kukaMbasa noZibandlela wonyaka wezi-2020 luveze ukuthi i-Afrika inezinga eliphezulu lokufa kweziguli ze-COVID-19 kunakwezinye izindawo.

USolwazi Jochen Zeller.

Isifundiswa Sase-UKZN Engqophamlandweni Yocwaningo Ngezilimi

BY: .

Click here for English version

USolwazi Jochen Zeller, uSolwazi Kwezezilimu eKolishi lezesiNtu, ungomunye wabesethimbeni locwaningo lwasemhlabeni jikelele, eliholwa ongoti base-University of Birmingham nase- Leibniz-Centre General Linguistics (-eZAS), e-Berlin, elithole ukuthi ukuphimisa izinhlamvu zamagama kungaba neminye imiyalezo kunalokho obekucatshangwa.

UNksz Tankiso Moso ese-Marion Island.

Ucwaningo Lwesikhathi Lapho Kwaqala Khona Izinkanyezi Lumtholele IMSc

BY: .

Click here for English version

Ucwaningo lwesikhathi lapho kwaqala ukubumbeka izinkanyezi emkhathini kwenze ukuthi uNks Tankiso Moso aphase iziqu ze-MSc in Applied Mathematics ngamalengiso.