28 May 2021
Volume: 9
Issue: 24
Abakade bekwiwebhina yase-UKZN ngondendende lwe-COVID-19 (kusukela kwesobunxele) nguDkt Ntobeko Biyela, uSolwazi Nombulelo Magula, uSolwazi Kennedy Nyamande, noDkt Sandile Kubheka.

Imiphumela Yezempilo Yondendende lwe-COVID-19

BY: .

Click here for English version

Ongoti bezempilo bathole ukuthi izimpawu zondendende lwe-COVID-19, kafushane i-LC, zingadonsa amasonto afinyelela kwali-12 okunemiphumela enqala, ngokusho kwenhloko ye-Phalmonoloji e-UKZN, uSolwazi Kennedy Nyamande, obekhuluma kwiwebhina yaseKolishi LezeMpilo e-UKZN.

UMnu Zwelithethindaba Sapula wase-UKZN oletha ibhola lasolwandle elikhokhelwayo esifundazweni.

OwezezeMidlalo e-UKZN UyiNhloko Yeqembu LaseBhishi Lase-KZN

BY: .

Click here for English version

UMnu Zweli Sapula wase-UKZN uqokelwe ukuba yisikhulu esiphezulu se-Pro Beach Soccer KwaZulu-Natali.

I-UKZN isineziqu ze-BSc in Geo-Information Science and Earth Observation kusukela ngowezi-2022.

I-UKZN Yethule Iziqu Ezintsha kwi-GIS Nokucwanginwa Komhlaba

BY: .

Click here for English version

Ubuchwepheshe besimanjemanje, phecelezi i-4th Industrial Revolution, kwenze ukuthi kwande ukusetshenziswa kwemininingwane yezindawo ekuthatheni izinqumo ngokuhambisana nokukhuthazwa kweminotho encike ebufakazini nasolwazini.

USolwazi Vannie Naidoo.

Kudingidwe Impilo Yabasebenzi Abafundisayo Ngesikhathi Se-COVID-19

BY: .

Click here for English version

Ngemva komsebenzi wakhe oncomekayo wokusebenza nomphakathi, uSolwazi Vannie Naidoo waseSikoleni seZokuphatha, Ezobuchwepheshe NezokuBusa umenywe nguuMqondisi we-CECUE uSolwazi Saad Znad Darwish wase-Kingdom University e-Bahrain ukuthi aphathe iwebhina ebizwa nge-Academic Staff Wellness During COVID-19.