06 May 2021
Volume: 9
Issue: 14
Incwadi yezingane Uhambo Lwami ngesikhathi seKhovidi yethulwa e-Ma’at Institute e-UKZN.

Uthisha WezeNhlalakahle Uvakashele e-Ma’at Institute Kwethulwa Incwadi Yezingane

BY: .

Click here for English version

Uthisha wezeNhlalakahle uDkt Maud Mthembu uvakashele e-Ma’at Institute (eyayibizwa ngoPhiko lwe-Afrokholoji) ukuyokwethula amakhophi encwadi yakhe entsha yezingane ebizwa ngokuthi Uhambo Lwami ngesikhathi seKhovidi. Lencwadi izosetshenziswela ukuqala ingxoxo phakathi kwezingane nosonhlalakahle ngeCOVID-19.

I-UKZN Extended Learning (i-UEL) inemititilizo yamaphakathi nonyaka emakhasimendeni ezifundweni eziqala kuNhlaba (May) nakuNhlangulana (June) ngonyaka wezi-2021.

Ukufunda Nokuphuma Ukhaliphile Kumvalelwandlini

BY: .

Click here for English version

I-UKZN Extended Learning (i-UEL) inemititilizo yamaphakathi nonyaka emakhasimendeni ezifundweni eziqala kuNhlaba (May) nakuNhlangulana (June) ngonyaka wezi-2021.

Sigubha iminyaka engama-27 yentando yabantu mhla wama-27 kuMbasa wezi-2021.

Sikhumbula Lapho Sivela Khona

BY: .

Click here for English version

Mhla wama-27 kuMbasa (April) wezi-2021 abantu baseNingizimu Afrika bagubhe iminyaka engama-27 yokhetho lokuqala lwentando yabantu olwavula isahluko esisha somlando ezweni elalinobandlululo nengcindezelo.

UNks Gugu Mjilo nencwadi yakhe.

Umfundi Wezobudokotela Kwezombusazwe Ubhale Incwadi Ngempilo Yakhe Yokukhubazeka

BY: .

Click here for English version

Umfundi owenza iziqu zobudokotela kwiSayensi Yezombusazwe uNks Gugu Mjilo ubhale incwadi ngempilo yokuphila nokukhubazeka ebizwa ngokuthi Akulahlwa Mbeleko Ngakufelwa, esuselwa kwisisho sesiZulu.