08 October 2020
Volume: 8
Issue: 43
Ababhale ngokuhlanganyela oSolwazi Purshottama Reddy no-Henry Wissink.

Incwadi Entsha Icubungula Uhlelo Lwamadolobha Ase-Afrika Aguqukayo

BY: .

Click here for English version

Kubhalwe, kwashicilelwa incwadi enesihloko esithi: Reflections on African Cities in Transition - Selected Continental Experiences ibhalwa yithimba lezifundiswa zase-UKZN nezaphesheya, zihlangene nabafundi abenza iziqu zeMastazi neziqu zobuDokotela.

Izikhulumi kwi-Steve Biko Memorial Lecture yaminyaka yonke (kusukela kwesobunxele): nguSolwazi Towani Duchscher, uMnu Brian Kamanzi, uMnu Pule Monama no-Advocate Mojankunyane Gumbi.

Kudingidwe Ubuhlanga Esifundweni SikaBiko

BY: .

Click here for English version

I-Quest for True Humanity: Racism and Corruption as Crimes against Humanity, bekuyisona sihloko se-2020 Annual Steve Biko Memorial Lecture ebibanjelwe kwingosi yokuxhumana ngobuchwepheshe e-UKZN noMTAPO Centre.

Abafundi abenza unyaka wesibili kwi-Bachelor of Nursing nothisha babo.

Abafundi bezoBuhlengikazi Balwa Nezidakamizwa E-Austervile

BY: .

Click here for English version

Abafundi base-UKZN abenza unyaka wesibili kwezoBuhlengikazi babe nohlelo lokwenza okuhle emphakathini ukulwa nokudliwa kwezidakamizwa e-Austerville, eThekwini, ngokwesifundo sezokuHlenga eMphakathini.

USolwazi uMosa Moshabela, iHloko yaseSikoleni sezokuHlenga nezeMpilo yoMphakathi.

Ingxoxo Yobuchwepheshe Yase-UKZN nase-UCT Ngezempilo Emhlabeni Jikelele

BY: .

Click here for English version

I-Dean neNhloko yaseSikoleni SezobuHlengikazi NezeMpilo YoMphakathi uSolwazi uMosa Moshabela noSolwazi u-Lucy Gilson wase-UCT waseSikoleni SezobuHlengikazi NezeMpilo YoMphakathi bahole isithangami sezobuchwepheshe besimanje ngezempilo emhlabeni, intuthuthuko nokuthathwa kwamazwe abantu.