17 September 2020
Volume: 8
Issue: 40
Abafundi abebeqeqeshwa abayisikhombisa bamanje nabadala base-CAES SSS (kusukela kwesobunxele phezulu) nguNks Cebisa Nkatu, uNks Wendy Corfe, uNks Sarah O’Connell, uMnu Mzamo Zondi, uNks Claire Mondlana, uNks Janet George noMnu Rethabile Oliphant.

Uhlelo Lokuqeqesha Lophiko Lwezokwesekwa Kwabafundi Lukhiqize Ongoti Bezengqondo

BY: .

Click here for English version

Uphiko Lwezokwesekwa Kwabafundi (i-SSS) e-Kolishi LezoLimo, Ezobunjiniyela NezeSayensi (e-CAES) ibungaza ukuphothula izifundo kwabafundi asebe ongoti bezokweluleka ngengqondo, njengoba kuzothweswa iziqu abanye abane abasha maduze nje.

Amazwibela obusuku bokuqala be-DIFF.

I-DIFF Yethulwe Ngokusemthethweni Nge-Drive-In Cinema

BY: .

Click here for English version

I-Durban International Film Festival (i-DIFF), esingathwa yi-Centre for Creative Arts (i-CCA) eKolishi lezesiNtu, yethulwe ngokusemthethweni ngebhayisikobho ebukelwa ezimotweni e-Durban Country Club.

.

Ayikafiki Inkululeko: Isikhangiso Sakwa-Clicks Siveze Ubandlululo Kwezokukhangisa

BY: .

Click here for English version

Sekuphinde kwenzeka futhi ukuthi inkampani yaseNingizimu Afrika kudingeke ukuthi ixolisele iphutha ‘elincane’ lobandlululo, kwaphinda futhi kwehlukana phakathi isizwe.

Kusukela kwesobunxele ngoDkt John O’Malley, Karen Ferguson, no-Bethany Spilde, uSolwazi Simon Bheki Khoza, noDkt Cedric Mpungose.

Ukubeka Imfundo Ezingeni Eliphezulu Ngesikhathi Nangemuva Kwe-COVID-19

BY: .

Click here for English version

Ingqungquthela ngendlela yokuxhumana ngobuchwepheshe yaseKolishi lezesiNtu, i-Taking Education to the Next Level Online: During and Post COVID-19 Era ibinoDkt John O’Malley (wase-University of Denver), uDkt Karen Ferguson (wase-Colorado State University Global) noDkt Bethany Spilde (wase-Johnson County Community College).