10 September 2020
Volume: 8
Issue: 39
I-UKZN ikleliswe yaba eyesine eNingizimu Afrika ngokokukleliswa kwe-Times Higher Education.

I-UKZN Ibalwa NamaNyuvesi Avelele Angama-400 Emhlabeni

BY: .

Click here for English version

INyuvesi yaKwaZulu-Natali (i-UKZN) okokuqala ngqa ibalwe namanyuvesi avelele angama-400 emhlabeni wonke ngokwezibalo ezintsha ze-Times Higher Education (THE) ngowezi-2020/2021.

Owayengumfundi wase-KZN uNks uDuduzile Sibisi.

Owayengumfundi Wase-UKZN Wenza Ezibukwayo Emhlabeni Kwezamehlo

BY: .

Click here for English version

Owayengumfundi weziqu ze-Bachelor of Optometry uNks Duduzile Sibisi unamagumbi amabili okuhlola amehlo nakuba esemncane eneminyaka engama-25 vo kanti unezinhlelo zokuba namanye!

USolwazi Tricia Naicker, uSolwazi omncane waseKolishi leSayensi yezeMpilo e-UKZN.

U-Tricia Naicker Uphakamise Igama le-UKZN… Futhi!

BY: .

Click here for English version

USolwazi osemusha nomncane eKolishi lezeSayensi yezeMpilo e-UKZN, uSolwazi uTricia Naicker, uphinde waklonyeliswa nge-Raikes Medal yangowezi-2020 yi-South African Chemical Institute.

UDkt Clinton Veale weSikole seKhemistri neFiziksi.

Uthisha weKhemistri Umele I-Afrika Kwi-International Chemical Biology Society Committee

BY: .

Click here for English version

UDkt Clinton Veale weSikole seKhemistri neFiziksi uqokwe ukuthi abe ngumdidiyeli wesifunda sase-Afrika ekomitini elenza umsebenzi wokufinyelela kwamalungu emphakathini nokusebenza le-International Chemical Biology Society (i-ICBS), okuyinto ezokwenza ukuthi akhulise umsebenzi wenhlangano kuzwekazi.