20 August 2020
Volume: 8
Issue: 36
Owayengumfundi wase-UKZN, uNks Thabile Buthelezi uqokwe kumaSebenza Women Awards.

Uqokwe kumaSebenza Women Awards Owayengumfundi Wase-UKZN

BY: .

Click here for English version

Owayengumfundi wakudala eSikoleni sezobuCiko, uNks Thabile Buthelezi uqokwe kwi-Community Builder of the Year yamaSebenza Women Awards angowezi-2000.

I-WRC, i-CTAFS yase-UKZN, ne-ARC bebenengxoxo ngokushintshela emnothweni ojikelezayo ngemva kweCOVID-19.

I-UKZN Ibenengxoxo Ngokushintshela Emnothweni Ojikelezayo Emva kwe-COVID-19

BY: .

Click here for English version

I-Water Research Commission (i-WRC), i-Centre for Transformative Agricultural and Food Systems (i-CTAFS) yase-UKZN ne-Agricultural Research Council (i-ARC) bebenengxoxo esihloko sithi ukushintshela emnothweni ojikelezayo emva kwe-COVID-19 lapho kukhulume khona abasebenzi, abacwaningi nabafundi beSikole sezeSayensi yeZolimo, ezoMhlaba neMvelo nabase-CTAFS.

UDkt Bongiwe Mshengu.

UThisha WeKhemistri Ufisa Intshisekelo Entsha NgeSayensi e-Afrika

BY: .

Click here for English version

Ukugubha iSonto lezeSayensi likaZwelonke neNyanga Yabantu Besifazane kuZwelonke, iKolishi YezoLimo, EzobuNjiniyela NezeSayensi iqhakambisa ososayensi besifazane ngomkhankaso i-Wonder Women In Science, okungumkhankaso oqhakambisa abantu besifazane abanentshisekelo ngemikhakha yabo, abasekhaleni locwaningo olusha nabayisibonelo kubantu besifazane abahamba ezinyathelweni zabo emikhakheni yesayensi, ubuchwepheshe, ubunjiniyela nezibalo (i-STEM).

Abadidiyeli nabethuli bezingosi ze-FRIES.

I-Young Academics Society Yase-UKZN InoChungechunge Lokuxhumana Ngobuchwepheshe Ngokuvumelana

BY: .

Click here for English version

Ukugubha iNyanga yabeSifazane, i-Young Academics Society (i-YAS) inochungechunge lwezingosi zokuxhumana ngobuchwepheshe ezibizwa ngokuthi "FRIES: How to place an order?"