25 June 2020
Volume: 8
Issue: 28
USolwazi u-Maxwell Phiri ozoba sebhodini labahleli nabeluleki be-Journal of Retail and Marketing Review.

USolwazi wase-UKZN Uqokelwe eBhodini Labahleli be-Journal of Retail and Marketing Review

BY: .

Click here for English version

I-Journal of Retail and Marketing Review (i-JRMR) iqoke uSolwazi u-Maxwell Phiri waseSikoleni sezokuPhatha, Ezobuchwepheshe Bolwazi nezokuLawula (i-SMG) ukuthi abe ebhodini labahleli nabeluleki iminyaka emithathu.

UDkt Mitsuaki Tomita (kwesobunxele) noSolwazi Rob Slotow.

Ucwaningo Luveza Imiphumela Yokuhlala Ngasezindaweni Zokulahla Udoti

BY: .

Click here for English version

Ithimba lososayensi basemhlabeni, okukhona kulona nabacwaningi base-UKZN, lithole ukuthi abantu abahlala eduze kwezindawo zokulahla udoti baphathwa yizifo eziningi eziwundendende.

USolwazi Hangwelani Magidimisha-Chipungu uqokwe waba nguSihlalo we-SARChI in Inclusive Cities in South Africa.

USihlalo Wokuqala we-SARChI in Inclusive Cities eNingizimu Afrika

BY: .

Click here for English version

Umfundisi esiKoleni sezoKwakha neziFundo zeNtuthuko uSolwazi uHangwelani Magidimisha-Chipungu (oneminyaka engama-35) unguSihlalo wokuqala we-SARChI in Inclusive Cities in South Africa.

USolwazi Nirmala Gopal uyisishoshovu esiyisifundiswa sezamalungelo abantu.

Indlela Entsha Yokufundisa e-UKZN Kusetshenziswa Izindlela Zokufunda Ngobuchwepheshe

BY: .

Click here for English version

NguNhlangulana (June) wonyaka wezi-2020, futhi njengoba izwe lingaphansi kwemvalelwandlini, izindlela zethu zokufunda nokufundisa ziguquke kakhulu futhi lokhu kuphuthuma kungumphumela we-COVID-19.