28 May 2020
Volume: 8
Issue: 17
UMnu u-Kapil Nairain nomQondisi-Jikelele we-WHO uDkt u-Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Umfundi Wezobudokotela Ekuholeni Umkhankaso Wentsha Yase-Afrika Wokulwa Ne-COVID-19

BY: .

Click here for English version

Umfundi wonyaka wokugcina kwezobudokotela e-Nelson R Mandela School of Medicine yase-UKZN uMnu u-Kapil Narain uqokelwe ukuba nguSihlalo we-Federation of African Medical Students Association (i-FAMSA) COVID-19 Technical Working Group (i-TWG), okungumkhankaso wezwekazi lonke wokulwa nobhubhane i-COVID-19.

UDkt Zifikile Phindile Shangase ofundisa ezeNtuthuko yoMphakathi.

Uthisha wezesiNtu Ubheka Eyokufunda Ngobuchwepheshe Bezokuxhumana Ngesikhathi se-COVID-19

BY: .

Click here for English version

UDkt Zifikile Phindile Shangase ofundisa ezeNtuthuko yoMphakathi eSikoleni Sezifundokuhlelwa Komumo Wezakhiwo kanye Nentuthuko (i-BEDS) wethule ucwaningo lwakhe enkundleni yokuxhumana ngobuchwepheshe kwi-Africa e-Learning Conference 2020 eGoli.

UNks Fiona Khan, umfundi weMasitazi KwezeMfundo.

Umfundi WezeMasitazi Uqokelwe Kowokuyobhala Phesheya Ohlonishwayo

BY: .

Click here for English version

Umfundi wezeMasitazi KwezeMfundo nongumbhali ovuthiwe uNks u-Fiona Khan uqokwe phakathi kwababhali abangama-40 emhlabeni ukuyohlala phesheya njengombhali, phecelezi i-Writing Residency eGrondel’s House e-Iceland.

Zande kakhulu izigemegeme zokufohla kwezobuchwepheshe bokuxhumana ngesikhathi somvalelwandlini we-COVID-19.

Bhasobha Afrika!

BY: .

Click here for English version

Kungenzeka ukuba i-zoom igama elisematheni ngesikhathi semvalelwandlini, kanjalo ne “zoombombing”. Ezokuphepha ezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe, ukuqola abantu nokufafaza amanga ngesikhathi sobhubhane i-COVID-19 isihloko esidingidwe kwingosi yezokuxhumana ngobuchwepheshe i-data@breakfast, eyethulwe ngokuhlanganyela nguthisha wesayensi kwezamakhompyutha uDkt u-Brett van Niekerk noMqondisi oLawulayo we-KnowBe4 uNks u-Anna Collard.