14 May 2020
Volume: 8
Issue: 15
Umfundi wonyaka wesibili ezifundweni ZezokweLapha, UMnu Mohamed Hoosen Suleman.

Umfundi Weziqu KwezokweLapha Uqokelwe Ekomitini Elihlelayo kwi-London World Health Organization

BY: .

Click here for English version

Umfundi wonyaka wesibili ezifundweni ZezokweLapha, uMnu Mohamed Hoosen Suleman, uqokelwe ukuba yi-Theme Officer yekomiti elihlelayo kwi-London World Health Organization (i-LonWHO) Simulation, umcimbi oba njalo ngesonto lokuqala kuLwezi (November) minyaka yonke.

USolwazi Tesfaye Birke phambi kwamadwala e-Stanhope Gold Mine emfuleni uMhlathuze eNkandla.

USosayensi WeJiyoloji Ukhethelwe eKomitini LeSayensi Elinohlonze

BY: .

Click here for English version

USolwazi uTesfaye Birke wasemKhakheni weSayensi weJiyoloji eKolishi lezoLimo, ezobuNjiniyela nezeSayensi uqokelwe ukuba yilungu le-American Geophysical Union’s (i-AGU) Honors and Recognition Committee.

Umlimi omncane, uMnu Nhlakanipho Motaung, nesivuno sakhe.

Oneziqu Kwezolimo Uhamba Phambili

BY: .

Click here for English version

Oneziqu kwi-BSc kwezoLimo, uMnu uNhlakanipho Motaung, oneminyaka engama-26, uyachuma selokhu eqale ukusebenza ku-Mngeni Resilience Project (i-URP) ngoMbasa wonyaka wezi-2019.