20 November 2019
Volume: 7
Issue: 64
UNks Jane Quin, ofundisa e-UKZN.

Iphepha Lezilimi Ezimbili Libe Nedumela Kubafundi

BY: .

Click here for English version

UNks Jane Quin, ofundisa iziFundo zezeMfundo nezeNtuthuko, ucabele abafundi baseSikoleni sezeMfundo indlela entsha ngokwenza iphepha lokuhlolwa elingesiNgisi nesiZulu.

UDkt Alfred Odindo (kwesobunxele) no-Dkt Tafadzwa Mabhaudhi nemiklomelo yabo.

Abacwaningi Besayensi YezokuTshalwayo Bahlonishwe Yi-WRC Ngegalelo Labo

BY: .

Click here for English version

UDkt Tafadzwa Mabhaudhi ongumcwaningi nofundisa iSayensi YezokuTshalwayo uDkt Alfred Odindo, bobabili abafundisa e-Sikoleni Sezesayensi YezoLimo, YezoMhlaba NeyezeMvelo e-UKZN, bathole imiklomelo ye-Research Knowledge Tree ye-Water Research Commission (i-WRC) ngamagalelo ekuthuthukiseni lo mkhakha ngezindlela ezehlukene.

Professor Tilahun Seyoum Workneh (centre) with family and colleagues.

Innovative Postharvest Technologies the Answer – Bioresources Engineer

BY: .

Integrated, innovative postharvest technologies are capable of reducing losses in horticultural crops, says Professor Tilahun Seyoum Workneh.

At the research seminar (from left) Dr S Mutereko, Ms Nicole Crozier, Professor P Pillay, Mr T Mdadane, Professor B Mubangizi, Professor F Ruffin, Mr M Ralushai and Professor J Mafunisa.

Seminar Series Interrogates Local Government Research Findings

BY: .

Creating a Greater Impact through a Credible Research Agenda in the Local Government Sector was the title of a seminar hosted by the School of Management, Information Technology and Governance (SMIG) in collaboration with the Local Government Sector Education and Training Authority (LGSETA).

Professor Deresh Ramjugernath and Mrs Joyce Myeza officially open the new Research Commons at the EG Malherbe Library.

UKZN Launches New Research Commons

BY: .

A new Research Commons has been launched at the EG Malherbe Library on UKZN’s Howard College campus.

College of Health Sciences’ students at a Leadership Development Workshop.

Skills Learned at Leadership Development Workshop

BY: .

The College of Health Sciences hosted a Leadership Development Workshop for its students who are members of campus-based representative councils.

Abebekade bethamele ukwethulwa kwe-Green Campus Campaign e-Pietermaritzburg Campus Management Forum yase-KZN, lapho kwethulwe khona uphawu nesiqubulo okusha, kwakhishwa imiklomelo bezwa nangokuphatha izibi.

Kwethulwe Umkhankaso obizwa nge-Green Campus Campaign eMgungundlovu

BY: .

Click here for English version

I-Pietermaritzburg Campus Management Forum (i-PCMF) yethule i-Green Campus Campaign, okuwumkhankaso wokugqugquzela abafundi nabasebenzi ukuthi banakekele indawo abahlala kuyona, bayihlobise.

Dr Nigel Hicks and Ms Lynette Kirkpatrick.

Geology Alumnus and PhD Candidate Present Keynote Addresses at SAGA Conference

BY: .

UKZN Geology alumnus, Dr Nigel Hicks, and current PhD candidate, Ms Lynette Kirkpatrick, presented keynote addresses at the 16th biennial South African Geophysical Association Conference held in Durban with Hicks receiving the prize for best keynote presentation.

Discussants at the Paper Development Workshop and Colloquium on Decolonising Management and Organisational Knowledge.

Colloquium Explores Decoloniality and Decolonising Management and Organisational Knowledge

BY: .

Driving conversations about decolonising concerns within management academia and practice was the aim of the recent Paper Development Workshop and Colloquium on Decolonising Management and Organisational Knowledge hosted by UKZN’s School of Management, Information Technology and Governance.

Kusuka kwesobunxele uDkt Jennifer Hue, uDkt Guilherme Albieri, uMnu Alvin Munsamy, uSolwazi Richard Madonna, uDkt Matthew Bovensi, uSolwazi Diane Adamczyk, noDkt Scott Morrison.

Ofundisa Ezamehlo Wethule Inkulumo Enyuvesi yaseMelika

BY: .

Click here for English version

UMnu Alvin Munsamy ofundisa e-UKZN usanda kwethula isifundo kwenye yeZikole ze-Optometry, i-State University of New York (i-SUNY), ngesihloko esithi Optometry Training and Practice in South Africa.

Professor Carol Falender (front right) with colleagues from UKZN’s Department of Behavioural Medicine.

Clinical Supervision Workshop at UKZN

BY: .

UKZN’s Department of Behavioural Medicine, in collaboration with the KwaZulu-Natal branches of the South African Society for Clinical Psychology, Psychological Society of South Africa, as well as Durban Practising Psychologists Group (DPPG), hosted a workshop on clinical supervision.

Students awarded certificates for completing a Workplace Readiness Programme.

Workplace Readiness Programme Equips Students for Successful Careers

BY: .

UKZN students from the School of Law and the School of Religion, Philosophy and Classics were awarded certificates for completing a Workplace Readiness Programme.