20 June 2019
Volume: 7
Issue: 34
Traditional birth attendants, traditional healers, and guest speakers at the IKS conference hosted by UKZN and DHEST.

Shining the Spotlight on Traditional Birth Attendants’ Role

BY: .

In partnership with the Department of Higher Education, Science and Technology (DHEST), UKZN hosted the first of its kind conference on the critical role played by traditional midwives - known as Traditional Birth Attendants (TBAs) - in communities around the country and in various developing countries.

2019 Moot Court Competition participants with UKZN’s School of Law staff and final-year students.

Aspiring Legal Practitioners Impress Judges at Moot Court Competition

BY: .

UKZN’s School of Law, in partnership with the Luthuli Museum, hosted the annual Mini-Moot Court Competition for Grade 10, 11 and 12 high school pupils who hope to follow a career in Law.

Staff and students at a public talk on statistical meta-analysis.

Visiting Academic Speaks on Statistical Meta-Analysis

BY: .

The School of Mathematics, Statistics and Computer Science on the Pietermaritzburg campus hosted visiting Professor Ding-Geng Chen who gave a talk on statistical meta-analysis.

Highlights from Brother Clement Sithole’s celebratory event.

School of Arts Hosts Celebration for Umakhweyana Bow Teacher

BY: .

The Music Discipline at the School of Arts hosted a celebration for its longstanding umakhweyana bow teacher, Brother Clement Sithole.

PhD student, Mr Ntobeko Dlamini who presented his research findings at a conference at UCT.

Religion Student Presents Doctoral Research Findings at UCT Conference

BY: .

PhD student in Religion Studies Mr Ntobeko Dlamini presented his research findings at a conference at the Centre for African Studies at the University of Cape Town (UCT).

Usolwazi Sabine Marschall nencwadi yakhe eklonyelisiwe.

Isifundiswa KwezesiNtu Siwine i-Ed Bruner Book Prize

BY: .

Click here for English version

USolwazi Sabine Marschall weSikole Sezifundo Ngenhlalo yoMphakathi uthole umklomelo i-Ed Bruner Book Prize ngencwadi yakhe ethi: Tourism and Memories of Home: Migrants, Displaced People, Exiles and Diasporic Communities.

Izihambeli zesigcawu sokuncibilikisa indle kusale amanzi ebesesi-UKZN.

Isigcawu Sokuhlanzwa Kwendle Sithele Izithelo

BY: .

Click here for English version

Bekunomhlangano wokucobelana ngolwazi kwezokwakha ubudlelwano bezomhlaba kwezokuhlanzwa kwendle eSikoleni Sobunjiniyela e-Nyuvesi yaKwaZulu-Natal (e-UKZN).

USolwazi Andrew Green esohambweni lwakhe lwaseMelika e-Bay of Fundy, edume nge“koMkhulu longoti bezimo zasolwandle”.

Isifundiswa Siyazigqaja Ngekhono Lokucwaninga Elisezingeni Eliphezulu Ngemuva Kohambo LwaseMelika

BY: .

Click here for English version

USolwazi Andrew Green uthi uyaziqhenya ngezinga lokucwaninga lwezikhungo zaseNingizimu Afrika ngemva kohambo lwakhe lwaseMelika lwe-Fulbright Visiting Research Scholar Program (i-FVRSP).

Winners at the inaugural Culture Cluster Tutor Awards ceremony.

Lecturers and Tutors Honoured at Culture Cluster Awards

BY: .

The Culture Cluster within the School of Social Sciences held its inaugural awards function for first semester contract staff who are tutors and lecturers on the Howard College campus.