31 March 2022
Volume: 10
Issue: 9
UMnu Jaedon Naidu uthole o-A abayisishiyagalolunye kumatikuletsheni e-Eden College.

Umfundi Kamatikuletsheni Ovelele Ukhethe i-UKZN

BY: .

Click here for English version

Umfundi ophumelele kahle kumatikuletsheni eThekwini, uMnu Jaedon Naidu ukhethe ukufunda iSayensi yeDatha e-UKZN emuva kokuphumelela ngamalengiso izifundo eziyisishiyagalolunye e-Eden College, ethola isilinganiso sama-96% isifundo ngasinye waba wuMfundi obaqwaqwade bonke abafundi esikoleni!

UMnu Maphelo Bongani Gumede noDkt Winnie Ngcongo-Cele.

Abafundi Nomelaphi Wendabuko Enkundleni Yokucobelelana Ngolwazi

BY: .

Click here for English version

Abafundi abenza izifundo zobuhlengikazi e-UKZN babe yingxenye yesigaba sokuhwebelana ngolwazi ebekukhona nomelaphi wendabuko owaziwayo kusona uMnu Maphelo Bongani Gumede waseMzimkhulu, KwaZulu-Natali ngezinto zengqondo ezithinta abantu baseNingizimu Afrika.

UNkk Nonkululeko Ngutshana-Mnxati.

Umfundi Wezemfundo Wase-UKZN Esigabeni Esandulela Esamanqamu KuMrs South Africa 2022

BY: .

Click here for English version

Umfundi weMasitazi kwezeMfundo ePhakeme uNkk Nonkululeko Ngutshana-Mnxati usesigabeni esandulela esamanqamu emncintiswaneni i-Bare Beauty Mrs South Africa 2022, umncintiswano oqhakambisa ukuzithuthukisa, ukusebenzela umphakathi, ukuxhumana nabanye abantu nokuphumelela kwezamabhizinisi.

Abalimi baseNhlazuka ngase-Richmond baqeqeshelwe ukutshala ujinja nogalikhi.

I-COVID-19 Nezibhelu ZangoNtulikazi Kube Wumthwalo Ophindiwe Kubalimi Abancane

BY: .

Click here for English version

Abacwaningi base-UKZN besebenza nabalimi abancane KwaZulu-Natali ukusiza ukwenza ngcono isimo emuva kokubhekana nemiphumela yokuguquguquka kwesimo sezulu babonile ukuthi umphumela wezibhelu eNingizimu Africa ngoNtulikazi ngonyaka odlule usezwakala kwezinye izindawo ezisemakhaya.