18 March 2022
Volume: 10
Issue: 7
UDkt Fareed Abdullah uthole i-French Ordre National du Mérite.

Owayengumfundi Weziqu ZobuDokotela e-UKZN Uklonyeliswe Ngendondo i-French National Order of Merit

BY: .

Click here for English version

Oneziqu zase-UKZN e-Nelson R Mandela School of Medicine (iklasi lowe-1987), u-Dkt Fareed Abdullah, uhlomule nge-French Ordre National du Mérite (National Order of Merit) ngenxa yomsebenzi wakhe njengoMcwaningi noSosayensi wezempilo ekulekeleleni ukulwa negciwane i-HIV kanye ne-TB.

Amazwibela okwethulwa kwephrojekthi i-UIF LAP.

I-UKZN Ihlanganyele noHulumeni Ohlelweni Lokuqeqeshela Amakhono Nokwakha Amathuba Emisebenzi

BY: .

Click here for English version

I-UKZN kanye noHulumeni waseNingizimu Afrika bahlanganyele ohlelweni oluzoqeqesha labo abangasebenzi bese bebanika amathuba emisebenzi emkhakheni wezobuchwepheshe kweze-fibre optics, oNgoti kwezokuphathwa kokudla (food handling) kanye nasemikhakheni ehlukahlukene yezolimo.

USolwazi Kalpana Hiralal ese-University of Oxford.

Isifundiswa seSayensi Yezenhlalo Yomphakathi e-UKZN Sihlomule Nge-Oxford Fellowship

BY: .

Click here for English version

USolwazi Kalpana Hiralal woMnyango weZifundo ngeZomlando e-UKZN uhlomule nge-AfOx Senior Fellowship yeNyuvesi yase-Oxford ekwelaseNgilandi.

Ababambe iqhaza kwi-webinar (ngaphezulu kusuka kwesokunxele) uDkt Richard Lessells no Solwazi Mosa Moshabela, (ngezansi) uDkt Nokukhanya Msomi.

COVID-19 – Ngabe i-Wave Yesihlanu Iyasondela?

BY: .

Click here for English version

Umthelela wegciwane i-COVID-19 emphakathini waseNingizimu Afrika kanye nesibikezelo sekusasa laleli gciwane yikho obekuwumgogodla womhlangano oyi-webinar weKolishi Lezifundo Zezempilo.

UMnu Brandon Bisschoff uqokwe njengomunye wabazobamba iqhaza kuhlelo lwe-“100 PhDs for Africa”.

Owenza I-PhD Kwi-Astrophysics Ukhethwe Waba Omunye Wabazohlomula Kwi-Prestigious International PhD Programme

BY: .

Click here for English version

Owenza i-PhD kwi-Astrophysicse-UKZN Astrophysics Research Centre (ARC) uMnu Brandon Bisschoff ungomunye kwabalishumi ezwenikazi i-Afrika wabaqokiwe ukuba babe yingxwenye yohlelo lwe-“100 PhD’s for Africa” olwenziwa nge- École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) e-Switzerland.