24 November 2022
Volume: 10
Issue: 53
Kusukela kwesobunxele: UDkt Natasha Lalloo, oSolwazi Raziya Bobat noUmesh Lalloo nabangani babo o-Anni Ramkisson no-Nerusha Perumaul enkambini ye-Mount Everest.

Baqwale i-Mount Everest Benzela Iziguli ze-COVID Edla Lubi

BY: .

Click here for English version

USolwazi Umesh Lallo, owayeyidini yaseNelson R Mandela School of Medicine nosebenza e-UKZN, umkakhe ongudokotela wezingane uSolwazi Raziya Bobat, indodakazi yabo uDkt Natasha Lalloo nabangani baqwale intaba yeMount Everest, eseMahalangur Himal eHimalayas, ukufundisa iziguli nabasebenzi bezempilo ngeCOVID eyisimbelambela, I-Long COVID (i-LC).

UDkt Kapil Narain ugixatshezwe nge-Rhodes Scholarship.

Owayefundela ubuDokotela Ulubangise e-Oxford

BY: .

Click here for English version

UDkt Kapil Narain, owethweswa iziqu zobudokotela ngonyaka wezi-2020, ugixatshezwe ngomfundaze i-Rhodes Scholarship ukuthi ayofunda e-Oxford University ngowezi-2023.

Abafundi baseBuhlebemfundo Secondary nabase-Eric Mtshali Secondary bethatha isithombe ohambweni lwabo lwase-uShaka Marine World.

Izitshudeni Zitshale Uthando LweSayensi Kubafundi Besikole

BY: .

Click here for English version

Umfundi owenza unyaka wesithathu kwezamaKhemisi nosihlalo we-UKZN mini-Habitable Plan Workshops (HPWs), uNks Weliswa Kunene nethimba lakhe bavakashise iqoqo labafundi baseBuhlebemfundo Secondary nase-Eric Mtshali Secondary School ohanjeni lwemfundo nobumnandi oluya e-uShaka Marine World.

UNks Qhamo Gumede, umsunguli nomqondisi we-Men of Virtue yase-UKZN.

Amadoda Aqotho Alwa Nokuhlukumeza Ngokobulili

BY: .

Click here for English version

Njengoba kuzoqala i-16 Days of Activism for No Violence Against Women and Children, indikimba yakulo nyaka ethi: "UNITE! Activism to End Violence Against Women and Girls", i-Men of Virtue (i-MOV) yase-UKZN inxuse abasebenzi nabafundi besilisa ukuthi benze isifungo sokulwa nokuhlukumeza ngokobulili.

Amazwibela ekholokhwiyamu.

I-UKZN beyiHlele iKholokhwiyamu Ngokwakha Isimo Sezombusazwe nesezeMvelo Esinekusasa e-Afrika

BY: .

Click here for English version

Izifundo zeSayensi yezoMbusazwe yeqoqo i-International and Public Affairs (i-IPA) eSikoleni seSayensi yezeNhlalo sibambisene ne-Centre for African Governance and Development yase-Durban University of Technology (e-DUT) bebehlele i-KwaZulu-Natal Regional Colloquium ye-South African Association of Political Studies (i-SAAPS).