17 November 2022
Volume: 10
Issue: 52
USolwazi Ncoza Dlova noMike Sathekge (kwesobunxele), nebula igama elisha kukhona umndeni oseduze kaSolwazi Mayosi.

“Ingqwele YezeMpilo eSebenze ngokuziMisela e-Afrika” Ihlonishwe yi-UKZN

BY: .

Click here for English version

IKolishi lezeSayensi yezeMpilo liqambe kabusha indawo yokufundela i-L7 esesikhungweni i-Nelson R Mandela School of Medicine eThekwini ukuhlonipha uSolwazi Bongani Mawethu Mayosi.

Abafundi abenza izifundo ezilandela ezokuqala ngesikhathi benohlelo lwezemfundo lokubuyisela emphakathini kubafundi basezikoleni zamabanga aphezulu.

Kuthathwa EzeMfundo ziSiwe eNtsheni eziNdaweni zazemaKhaya

BY: .

Click here for English version

Abafundi base-UKZN abenza iziqu ezilandela ezokuqala eKolishi lezeSayensi yezeMpilo, nabangamadlelandawonye esikhungweni esicwaninga ngezinhlelo zengculazi eNingizimu Afrika, i-Centre for the AIDS Programme of Research in South Africa (CAPRISA) bavakashele izikole iSibanesihle High kanye neNgcedomhlophe High eMafakatini kuMasipala waseMgungundlovu beyoqhuba uhlelo lokubuyisela emphakathini.

Okugqamile engqungqutheleni yohlelo lukahulumeni lokuthuthusa izwe.

I-UKZN Isingathe Ingqungquthela Ebheka Uhlelo LukaHulumeni Lokuthuthukisa Izwe

BY: .

Click here for English version

UMnyango woKwakhiwa kweNgqalasizinda kanye Nezifundo zokuThuthukisa ngokubambisana noMnyango wemiSebenzi yoMphakathi nokuPhatha basingathe ingqungquthela ebibheka uhlelo lukaHulumeni lokuthuthukisa izwe esakhiweni i-UNITE eseHoward College.

USolwazi Michael Samuel.

Isifundiswa seZemfundo Sithole Umklomelo Ohlonishwayo KwezoCwaningo

BY: .

Click here for English version

USolwazi Michael Samuel weSikole seZemfundo uhlonishwe ngomklomelo wezocwaningo enhlanganweni yabacwaningi bezemfundo eNingizimu Afrika, i-South African Education Research Association (SAERA).

Izigcawu zoqeqesho oluthathe isonto lonke lwe-CompLit4U ebise-Howard College.

AbeNyuvesi Beseka Ukufundiswa ngeKhompyutha Kwabasebenzi Bophiko LwezokuPhathwa Kwesikhungo

BY: .

Click here for English version

Kugqugquzelwe intshisekelo kubasebenzi abangama-40 bophiko lokuPhathwa kwesiKhungo i-Campus Management Services (i-CMS) abaphothule izifundo zekhompyutha, i-CompLit4U e-Howard College e-UKZN.