10 November 2022
Volume: 10
Issue: 51
Abasebenzi basehhovisi le-UKZN Alumni Relations kanye labo abengabafundi base-UKZN ezidlweni zasemini ezasiseNyakatho naseNingizimu.

Isidlo Sasemini SaseNingizimu NaseNyakatho Salabo Abengabafundi base-UKZN

BY: .

Click here for English version

Uchungechunge lwesidlo sasemini salabo abengabafundi base-UKZN ama-“Get-Togethers”, olube yimpumelelo futhi lwaba undabuzekwayo, lwaqala endaweni yaseThekwini lwaya lwaze lwafinyelela kuvuthwandaba ngemicimbi emibili ebe yimpumelelo ezifundeni ezisogwini lwaKwaZulu-Natali ePennington naseBallito ngenyanga kaMfumfu.

Abafundi abenza unyaka wokugcina kwi-Audiology.

"Amehlo Ami Ayizindlebe Zami kanti Izandla Zami Zingumlomo Wami" - Umkhankaso Weminyaka Yonke we-Audiology Ngabantu Abanenkinga Yokuzwa

BY: .

Click here for English version

Abafundi bonyaka wokugcina be-Audiology babambe umkhankaso wabo waminyaka yonke weNyanga yokuqwashisa ngabantu abanezinkinga yokuzwa emazingeni ahlukene e-Fulton School for the Deaf, e-Gillitts, eThekwini.

Abafundi be-Media bebese-East Coast Radio.

Umsakazo i-East Coast Radio Welekelela Abafundi Bezifundo ze-Media

BY: .

Click here for English version

I-UKZN kanye nomsakazo i-East Coast Radio (ECR) bebehlangane ukuze bebungaze abafundi abathola iziqu ze-postgraduate ze-Media nabaklonyeliswe ngemifundaze kanye nokubonga iminikelo umsakazo ufaka isandla kubafundi.

UNksz Maryam Mahomed, onguMengameli kazwelonke ka-SAMSA.

OnguMfundi wase-UKZN Uvotelwe Waqokwa NjengoMengameli kaZwelonke we-SAMSA

BY: .

Click here for English version

UNksz Maryam Mahomed, nonguMfundi webanga lonyaka wesithathu kwezobuDokotela, useqokelwe kwesobuMengameli kazwelonke we-asosiyeshini yabafundi bezifundo zobuDokotela neyaziwa ngele-SAMSA.

Obekwenzeka ngesikhathi kunikelwa ngomfaniswano wesikole KwaMashu nebekuwumcimbi obuholwa phambili yilowo owayenguMfundi wase-UKZN, uMnu Scelo Manyoni.

OwayenguMfundi wase-UKZN Unikele Ngomfaniswano Wesikole Ezikoleni Ezisendaweni yaKwaMashu

BY: .

Click here for English version

OwayenguMfundi wase-UKZN, uMnu Scelo Manyoni unikele ngomfaniswano wesikole ezikoleni zamazinga aphansi ezintathu okubalwa kuzo iNkulisabantu Primary School, Maqadini Primary School, kanye nesikole ayefunda kuso i-Isibonelo High School – zonke ezisendaweni yaKwaMashu.