21 July 2022
Volume: 10
Issue: 32
IKolishi lezesiNtu belinesimpoziyamu yezinsuku ezintathu ebizwa nge: The Pan African City: Yesterday, Today, and Tomorrow.

I-UKZN Ibine-Pan African City Symposium

BY: .

Click here for English version

ISikole seZifundo Zokwakha neZentuthuko saseKolishi lezesiNtu sisanda kuba nesimpoziyamu yezinsuku ezintathu ebizwa nge-The Pan African City: Yesterday, Today, and Tomorrow ebicubungula ukwenziwa kwezindawo zasemadolobheni ezidinga ukubonakala, ukwamukelwa nokuqondiswa kwezindawo zokuhlalisa abantu okuhleliwe nokungahleliwe ukuze kwakhiwe izindawo zasemadolobheni ezilungele wonke umuntu.

UDkt Leanthea Enoch.

Umklomelo I-Southern African Association of Health Educationalists Award Kumcwaningi WeMastazi YeSayensi Yezokwelapha

BY: .

Click here for English version

UDkt Leanthea Enoch, ongumsizi wothisha kwezokufundisa ngezokwelapha e-Nelson R Mandela School of Medicine yase-UKZN, unqobe i-Southern African Association of Health Educationalists (i-SAHHE) Award yangowezi-2022.

Abafundi abenza ucwaningo, uNksz Pretty Abraham noMnu Siwakhile Ngcobo.

Abafundi bezesiNtu Ohlelweni Lokushintshisana Olubheke E-Amsterdam

BY: .

Click here for English version

Abafundi ababili ebenza ucwaningo, uNks Pretty Abraham noMnu Siwakhile Ngcobo baseSikoleni seZenkolo, iFilosofi neZasendulo, bazoba yingxenye yokushintshana ngabafundi oluya e-Free University e-Amsterdam ngokohlelo i-Bridging Gaps, uhlelo lwe-Centre for Contextual Biblical Interpretation.

Ithimba laseSikoleni seZokuhlenga neZempilo zoMphakathi nethimba lase-M Projects nabaphathi base-Emmaus District Hospital belivakashele kulesi sibhedlela ukuzobheka indawo entsha yokuhlala abafundi bezobuDokotela zase-UKZN.

Ziyaqhubeka Izinhlelo Zokwakha Indawo Yokuhlala Abafundi Esibhedlela I-Emmaus

BY: .

Click here for English version

Ithimba lakwa-Professional Services eSikoleni seZokuhlenga neZempilo zoMphakathi liphelezelwa ngabamele i-M Projects, inkampani egxile ekuhlinzekeni ngezixazululo ezisheshayo ngezindawo zokuhlala, lalivakashele e-Emmaus District Hospital e-Winterton ngoLwesithathu mhla ziyi-6 kuNtulikazi.

USolwazi Oliver Mtapuri.

Isifundiswa SezesiNtu Sakhe Ubudlelwano NamaNyuvesi ase-Poland

BY: .

Click here for English version

Ukuhambisana nohlelo lwe-UKZN lokusebenzisana namanye amazwe, uSolwazi Oliver Mtapuri weSikole seZifundo Zezokwakha usanda kuvakashela amanyuvesi amabili ase-Poland.