02 June 2022
Volume: 10
Issue: 25
USolwazi Chats Devroop.

Isikole sezamaCiko Sibambe iKhonsathi yokuValelisa uSolwazi woMculo

BY: .

Click here for English version

ISikole sezamaCiko (uMculo) muva nje sibe nekhonsathi yokuvalelisa u-Chats Devroop, uSolwazi woMculo neSifundiswa esinguMholi wezokuCwaninga kulesi sikole.

Isikhulumi ebezikwi-webhina ye-Autism.

IWebhina YokuKhumbula Inyanga ye-Autism eMhlabeni

BY: .

Click here for English version

Ikolishi leSayensi yezeMpilo libambisene ne-Action in Autism libe newebhina esihloko sithi: Ukweseka ngezinsiza zomphakathi one-autism: Izingqinamba namaThuba ukugubha inyanga ye-Autism eMhlabeni.

UMnu Luyanga Khoza emcimbini wokwethweswa kwakhe iziqu osanda kuba se-UKZN kwikhempasi ese-Westville.

Uthweswe Iziqu Onqobe Ubunzima

BY: .

Click here for English version

Ozalwe wakhulela edolobheni elisemakhaya KwaNongoma, eNyakatho yeKwaZulu-Natali, uMnu Luyanda Khoza ophila nokukhubazeka kwesingezansi udlule ebunzimeni ukuze athweswe iziqu e-UKZN.

Abaculi nabadansi abebenandisa kwikhonsathi i-African Calabash (kusuka phezulu kwesobunxele), uBavikile Ngema, Usikompilo, uMbomboshe, ne-The Joy.

Isikole soMculo Sibambe iFestivali Yesi-17 yamaSiko Ase-Afrika

BY: .

Click here for English version

Ikilasi le-African Music Outreach Community Development esesikoleni sezobuCiko libe nombungazo wamasiko ase-Afrika ye-17, i-17th African Cultural Calabash Festival, nge-inthanethi ngaphansi kwesiqubulo esithi Asibuyel’ezimpandeni Zethu.

UNksz Phakamile Mazibuko (okwesokudla) esemsebenzini enhlanganweni yakhe iPhakamile Mazibuko Foundation (PMF).

Uzimisele Ukufukula Abanye Olale Isibili Emncintiswaneni i-Inspiring Impact Challenge

BY: .

Click here for English version

‘IPhakamile Mazibuko Foundation (PMF) ishayelwa nguNkulunkulu. Mina ngiyisisebenzi esiphila inhloso yaso, kanti eyami inhloso ukufukula abanye.’