03 February 2022
Volume: 10
Issue: 1
USolwazi Ncoza Dlova, IDini neNhloko eSikoleni Sezokwelapha e-UKZN.

Ukwethulwa KweSikhwama Sosizo SikaSolwazi Ncoza Dlova

BY: .

Click here for English version

IDini neNhloko eSikoleni Sezokwelapha e-UKZN, uSolwazi Ncoza Dlova yethule isikhwama sokuxhasa abafundi bobudokotela abakweletayo.

Obambe iqhaza ekubhalweni kocwaningo, uSolwazi Refiloe Masekela wase-UKZN.

Liphezulu Izinga Lokufa Kwezingane Ngenxa YeCOVID-19 eSub-Saharan Africa Uma Kuqhathaniswa Nezinye Izindawo

BY: .

Click here for English version

Ucwaningo lwamazwe omhlaba luthole ukuthi izinga lokufa kwezingane ezingeniswa ezibhedlela ngenxa yeCOVID-19 eSub-Saharan Africa liphezulu kakhulu uma uqhathanisa neMelika neYurophu.

USolwazi Deevia Bhana.

Isifundiswa Sezemfundo Sihlonishwe Yi-NRF Ngokubekwa Ezingeni Le-B1

BY: .

Click here for English version

USolwazi Deevia Bhana weSikole SezeMfundo uhlonishwe yiNational Research Foundation (i-NRF) ngokumbeka ezingeni le-B1.

UNksz Maryam Mahomed, umengameli weSAMSA ngonyaka wama-2022.

Umfundi wase-UKZN Ukhethwe Njengomengameli we-SA Medical Students Association

BY: .

Click here for English version

UNks Maryam Mahomed owenza unyaka wesithathu ezifundweni zobudokotela ukhethwe waba ngumengameli we-South African Medical Students Association (SAMSA) ngonyaka wama-2022.