01 August 2019 Volume :7 Issue :40

Owezobudokotela Kwezomnotho Wezolimo Wenza Ucwaningo e-Italy

Owezobudokotela Kwezomnotho Wezolimo Wenza Ucwaningo e-Italy
UNks Lerato Phali wase-UKZN ethula ucwaningo lwakhe kwi-European Commission Counterfactual Impact Evaluation Week e-Italy.Click here for English version

UNks Lerato Phali, owenza iziqu zobudokotela eMkhakheni wezoMnotho WezoLimo e-Sikoleni sezeSayensi YezoLimo, YezoMhlaba Neyezemvelo, eNyuvesi yaKwaZulu-Natali, wenza ucwaningo olukhokhelwayo lonyaka wonke e-University of Foggia eNtaliyane ngosizo lwe-Rotary International Global Grant.

Ucwaningo lwezobudokotela luka Phali, olugxile emnothweni wamanzi nokuphatha, lululekwa uSolwazi Maxwell Mudhara noDkt Stuart Ferrer. Inhloso yalo ukwandisa ulwazi lokuthi izinto ezithinta amanzi ziphathwa kanjani, zisetshenziswe ngendlela efanele neyongayo ikakhulukazi njengoba kunenselelo yoguquguquko esimweni sezulu nesomiso

Uthe: ‘Nakuba iNingizimu Afrika ineminye yemithetho yokubuswa kwezwe kwezamanzi ehamba phambili, kepha ukungabi khona kwemithetho ephelele yokwengamela amanzi kuyinkinga kwezokunisela kwezolimo, okuyisixazululo enkingeni yobubha, ikakhulukazi ezindaweni ezisemakhaya.’ Ubalule ukuthi ukungabi khona kwezikhungo ezincane ezinhlelweni ezinjenge-Participatory Irrigation Management kunqinda impumelelo ekusabalaliseni lezi zinhlelo.

‘Ucwaningo lwami lubhekisisa lezi zinto, luqhamuke nezincomo ukuthi inqubo ingashintshwa kanjani nokuthi yiziphi izinto ezingenziwa ukuqinisekisa ukuthi izindaba zamanzi ziphathwa ngendlela efanele, abalimi bachume,’ kusho uPhali.

Ucwaningo lwakhe luyingxenye yomsebenzi we-Water Research Commission obheke impumelelo yezinqubo zokuphathwa kwamanzi ezinhlelweni zokunisela emapulazi amancane eNingizimu Afrika, kanti ibheka zonke izinhlangothi, okuhlanganisa ezomnotho wezolimo nezinsizakusebenza nezindaba zezinqubo nezokuphatha.

Ukuba seNtaliyane  kukaPhali kuzocija umsebenzi wakhe wokucwaninga ngokumnika amava, ulwazi, namakhono ekwenzeni inqubo nokubuyekeza, ikakhulu kwezohwebo lwezomhlaba kwezolimo.

Ngenkathi eseNtaliyane uye ezikoleni zasehlobo ezinjenge-European Commission Counterfactual Impact Evaluation (i-CIE) e-Ispra lapho ethole khona ukucijwa ngezindlela ze-CIE, wabamba iqhaza kwi-Impact Evaluation yasemazweni athuthukile nasathuthuka lapho khona bekunomsebenzi wezifundiswa, abacwaningi, nongoti bezinhlangano zomhlaba ezinje-World Bank, i-European Commission ne-Organisation for Economic Co-operation and Development.

Ngenkathi ekulesi sithangami, uPhali uthole ithuba lokubhunga ngomsebenzi wakhe wocwaningo ngesihloko somphumela wamaqhinga okukhula komnotho nentuthuko eNingizimu Afrika, okuwucwaningo alwenzayo njengoba ekwi-Agricultural and Food Economics Group e-University of Foggia.

UPhali, ocwaningo lwakhe lwe-mastazi olwenziwa e-UKZN ngesihloko esasibheka umphumela wamanani okudla emakhaya, unamava kulo mkhakha ngokwe-Young Agricultural Professionals Programme 2017/18. Ungomunye wababili baseNingizimu Afrika abakhethelwa lolu hlelo, olwamenza wakwazi ukuthatha uhambo oluya e-United States, wavakashela e-Cornel University, i-World Bank, i-International Food Policy Research Institute, ne-Economic Research Services eMnyangweni WezoLimo e-America, phakathi kwezinye izindawo aseke waya kuzo.

UPhali uhlela ukuqhubeka nokusebenza endimeni yezocwaningo uma eseqede izifundo zakhe kanti ufisa ukuthuthukisa inhlangano engenzi nzuzo ayisungula, i-Grow-n-Live, ehlose ukusebenzisa iziphakamiso zocwaningo ezifundweni zezolimo nezentuthuko. Ihlose futhi ukuheha intsha, iyihehele emisebenzini yezolimo.

Amagama: ngu-Christine Cuénod

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .