18 July 2019 Volume :7 Issue :38

Uklonyeliswe Ngegalelo Lezempilo Yamazinyo Emhlabeni

Uklonyeliswe Ngegalelo Lezempilo Yamazinyo Emhlabeni
USolwazi Shenuka Singh uklonyeliswe nge-Excellence in Dental Public Health Award engqungqutheleni yezamazinyo.Click here for English version

USolwazi Shenuka Singh wase-UKZN uklonyeliswe ngendondo engqungqutheleni yezamazinyo i-International Venus Foundation yase-Chennai, eNdiya, ngeqhaza lakhe kwezempilo yamazinyo emphakathini.

U-Singh uklonyeliswe nge-Excellence in Dental Public Health Award futhi ubeyisimenywa nesikhulumi sosuku kule ngqungquthela.

Inkulumo yakhe ethi Self-Reported Oral Health Status: Perspectives of Patients Undergoing Therapy for Cancer of the Head and Neck Region, in the eThekwini District, ubeyibhale ngokuhlanganyela nomfundi owenza iziqu zeMastazi,uDkt Saleenna Nujoo-Bauluck.

USolwazi Singh usine wadedelana nabanye abaklonyelisiwe baseNdiya, e-Saudi Arabia, e-Australia nase-France.

Ephawula ngalolu hambo, uthe: ‘Bekumnandi, kwangenza ngazizwa ngihloniphekile. Njengesikhulumi esiqavile, ngicelwe ukuthi ngikhanyise isibani sobuntu, ngembathiswa itshali emahlombe. Lolu phawu luyisiko olukhombisa ukuhlonishwa okukhulu okunikwa izivakashi zaseNdiya.’

USolwazi Singh waqala ukucathulisa abafundi abenza ucwaningo emkhakheni wezamazinyo e-UKZN ngowezi-2011 kanti usayibambile namanje. Usebhale uxhaxha lwamaphepha ocwaningo. Amaphepha akhe ocwaningo aseke ashicilelwa emabhukwini amaphepha ocwaningo akuleli nawaphesheya kwezilwandle kanti useke wakhuluma ezingqungqutheleni kuleli naphesheya kwezilwandle. Ngale kokuba semkhakheni wezamazinyo, usezakhele igama ngobuqotho kwezocwaningo e-UKZN nasezweni lonke.

USolwazi Singh wayeyilungu le-National Health Research Ethics Council (i-NHREC) (ngowezi-2016 kuya kowezi-2019), uSihlalo we-Norms and Standards Committee yase-NHREC. Waqokelwa ukuba yi-Research Ethics Chair: Council for Science and Industry Research (ngowezi-2015 kuya kowezi-2018) waba yi-Research Ethics Chair for the Humanities and Social Sciences Research Ethics Committee e-UKZN (ngonwezi-2014 kuya kowezi-2018).

USolwazi Singh akayekile ukugxila ekufundiseni nasekufundeni, kanti ukholwa wukuthi ‘umuntu ufunda aze afe, afunde okusha ebe elahla okudala’.

Amagama: NguNombuso Dlamini

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .