03 July 2019 Volume :7 Issue :36

Imifundaze Yabafundi Bomculo WesiNtu

Imifundaze Yabafundi Bomculo WesiNtu
Abathole imifundaze ye-SA Music Rights Organisation bursary. Kusuka kwesobunxele ngoNks Nobuhle Myeni, Nomthandazo Makhanya, Noluthando Maphumulo, noZoliswa Michelle Mchunu.Click here for English version

Abafundi abayisishiyagalolunye baseKolishi lezesiNtu bawine imifundaze yangowezi-2019 ye-Southern African Music Rights Organisation (i-SAMRO) yokufundela ukudlala umculo, ngamunye wathola imali yokukhokhela izifundo noma yokwenza ucwaningo.

Laba bafundi ngoNks Nobuhle Myeni, Nomthandazo Makhanya, Qondeni Hlenyama, Slindile Dlamini, Zoliswa Michelle Mchunu, Lihle James, Nomfundo Zuma, Nothando Maphumulo, noMnu Siphamandla Ngcobo.

Le mifundaze enikwa abafundi minyaka yonke ngomsebenzi wabo omuhle, ngeyalabo abagxile emculweni wesiNtu, i-Jazz nobuCiko baphesheya/Classical. Itholwa ngabantu abakhethwe yizinhloko zeminyango noma labo abafanele abaqondene neminyango yomculo yasezikhungweni zemfundo ephakeme.

Abakhethiwe kufanele bakhombise ubuchule babo emikhakheni yabo bese kuthi abaphumelele bakhethwe yiKomiti lezobuCiko le-SAMRO Foundation, ebheka izinto ezinjengezinga lomculo, unyaka wezifundo, nesidingo esikhona semali.

UMaphumulo weqa izwi likayise lokufundela umthetho, wenza akuzwa ngaphakathi – okuwukufundela i-AMD e-UKZN. ‘Ngangingenalwazi olutheni ngamasiko akithi. Loku kimi kube yindlela yokuzazi. Ngibonga abantu abanjengomfundisi we-AMD, uDkt Patricia Opondo abasivulele ithuba elinje ukuthi sizazi ukuthi singobani, sigabise ngethalente nobuciko bethu.’

UMchunu, waseHammarsdale, uthi lo mfundaze uyisibusiso. ‘Ngomculo, sengiyazazi ukuthi ngiwumuntu onjani, ikakhulu ngokomoya. Ukudlala umakhweyana kungenza ngikwazi ukuxhumana nabaphansi. Sengifundise nabanye odadewethu ukuqinisekisa ukuthi isiko lethu alishabalali.’

UNhlenyama, obesindwa wukukhokhela ukufunda, ubonga abaxhasi ngethuba lokuqhubeka nezifundo zakhe. ‘Ngidabuka endaweni yasemakhaya. Ngalo mfundaze, ngihlose ukwakha ikusasa lami, ngishintshe impilo yomndeni wami. Ngizosebenza ngokuzikhandla, ngiqhubeke nokushaya into ecokeme. Le mifundaze yenza umehluko omkhulu empilweni yalabo abadabuka emakhaya ahlwempu.’

UOpondo uthe: ‘Kuyintokozo enkulu ukuthi baningi kangaka abafundi be-AMD abathole imifundaze ye-SAMRO. Ngokukhethekile, sibongela uNothando ongagcinanga nje ngokuthola izitifiketi zemiklomelo ngawo wonke ama-semester, kepha futhi obe sohlwini le-Dean’s Commendation. Ungomunye wabafundi bethu abangabaculi abahle kanti umandla nasezifundweni zakhe. Siyabonga futhi ukuthi baningana abafundi asebeneziqu abathole imifundaze ye-SAMRO ukubasiza ngokwenza umsebenzi wabo wocwaningo. Ababili abathole imifundaze ye-BA Onazi baqhubekile benza iMastazi ku-Applied Ethnomusicology. Ifike ngesikhathi esihle imifundaze njengoba bezoqala ucwaningo ngoNtulikazi noma ngoNcwaba. Siyababongela bonke.’

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Isithombe: ngu-Andile Ndlovu


author : .
author email : .