03 July 2019 Volume :7 Issue :36

Umfundi Uhlela Ukusiza Izintombi eziya eMhlangeni

Umfundi Uhlela Ukusiza Izintombi eziya eMhlangeni
Abafundi base-UKZN abasemkhankasweni wasenyuvesi wokuhambela uMkhosi woMhlanga.Click here for English version

Umfundi wezeMfundo owenza unyaka wesithathu, uNks Nonzuzo Mzizi, uqale umkhankaso wokusiza nokuxhasa ngemali izintombi zaseNyuvesi yakwaZulu-Natali ezifisa ukuya eMkhosini woMhlanga waminyaka yonke kwaNongoma kuMandulo.

Umkhosi uqanjwe ngemihlanga yasemfuleni, okuyiyona eseqhulwini kulo mcimbi wezinsuku ezine kanti iphathwa yizinkulungwane zezintombi ezimenywe esigodlweni SoHlanga lomHlabathi, iNkosi yaMaZulu, esigodlweni saseNyokeni.

UMzizi uthe: ‘Ngiqaphele ukuthi leli siko lesiZulu aligcinwa noma alaziswa ngendlela efanele e-UKZN, ngase nginquma ukusungula lo mkhankaso. Enyuvesi sijwayele ukukhohlwa yimvelaphi yethu, silandele isilungu kakhulu.’

UMzizi uhlela ukusiza izintombi ukuthi zikwazi ukuya eMkhosini woMhlanga ukuze zizoba khona emkhosini futhi zilekelele ekuqhakambiseni isiko lamaZulu.

Ezikhulumela uMbali Madondo uthe: ‘Sengiyibuka ngelinye iso impilo, isikompilo, namasiko. Ukuba intombi nokuba ingxenye yomkhankaso kungifundise ukuziphatha, ukuzithanda, ukuphilisana namanye amantombazane, nenhlonipho.’

UNks Kwanele Ndlovu, ongumfundi naye, ukholwa ukuthi lo mkhankaso uqhakambisa isimilo ezintombini, wazikhuthaza ukuthi zihloniphe imizimba yazo.

Uthe: ‘Uma ngiqaphela, ikakhulu emabaleni asenyuvesi, uMkhosi woMhlanga usunegama elibi, kanti labo abawuhambayo bathathwa njengamaqaba,’ kusho yena. ‘Umphakathi wesimanje, imithombo yezindaba, nenhlalo yesimanje sekwenze amantombazane angabazisi ubuhle balo mcimbi ngoba kuthathwa ngokuthi akukho esitayeleni futhi kuyihlazo ezintombini. Kodwa ngiyaziqhenya ngokuba kulo mkhankaso okhuthazanayo nokugqugquzela izintombi zase-UKZN ukuthi zingene.’

Ukungena kulo mkhankaso noma ukuxhasa izintombi, ungabhalela uMzizi ku-217014449@stu.ukzn.ac.za

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Izithombe: Zithunyelwe


author : .
author email : .