27 June 2019 Volume :7 Issue :35

Isikhungo se-University of Illinois Global Sivakashele e-UKZN

Isikhungo se-University of Illinois Global Sivakashele e-UKZN
Ithimba lase-University of Illinois e-Urbana-Champaign nabalingani balo base-UKZN.Click here for English version

Ithimba lase-College of Agricultural, Consumer, and Environmental Sciences (ACES) ngaphansi kwe-University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) lisanda kuhlanganyela izinsuku ezimbili nezifundiswa nabacwaningi e-UKZN ukuzoqinisa amaxhama okuxhamana phakathi kwalezi zikhungo zombili.

Izifundiswa nabaphathi abali-11 base-ACES bavakashele e-UKZN ngokohlelo lwe-Academy for Global Engagement (i-Global Academy) nohlelo lokuqeqesha oluphambili lwe-Office of International Programs ye-ACES, olwenzelwe izisebenzi ezisemazingeni aphansi e-ACES. I-Academy inika abantu ithuba emisebenzini yokufunda nokuthola ulwazi olubenza balungele ukungena “shi” ohlelweni lwemfundo ephakeme.

Emzamweni wokubambisana ukuthola izisombulolo zama-Global Grand Challenges, i-Global Academy isiza ngokuxhumanisa izikhungo ezingeni lomhlaba nezinye izikhungo zocwaningo nezemfundo ephakeme.

I-Dean yase-ACES, uSolwazi Kimberlee Kidwell, ihlanganyele nabafundisa eminyangweni ehlukene yase-UIUC okungowe-Animal Science, Agricultural and Consumer Economics, Sociology, Agricultural and Biological Engineering, Extension, Natural Resources and Environmental Sciences ne-Crop Sciences. Abaphathi nabamele i-ACES Office of International Programs nabo bebekhona.

I-Dini eyibamba neNhloko ye-School of Agricultural, Earth and Environmental Sciences, uSolwazi Steve Worth, wemukele ithimba egameni lePhini leSekelashansela neNhloko yase-College of Agriculture, Engineering and Science, uSolwazi Albert Modi.

‘Imfihlo wukubambisana. Siyazi ukuthi e-College yethu sikwazi ukushintsha impilo yabantu,’ kusho u-Worth, ochaze umsizila obonakalayo weNyuvesi e-Africa kwezokuthuthukisa izitshalo, ezokudla, isimo sokuguquguquka kwesimo sezulu neminye imikhakha.

Ngenkathi ithimba le-Global Academy livakashele e-UKZN, lihlangane nabacwaningi ngamunye bemikhakha ehambisana neyabo emikhakheni yeSayensi yeziLwane, i-Bioresources (yezoLimo) Engineering, ezomNotho wezoLimo, i-Agricultural Extension ne-Rural Resource Management, i-Plant Pathology, i-Sociology, nezeSayensi yoMhlabathi.

Ngaphezu kwezigcawu zokwabelana ngolwazi nemihlangano nabacwaningi ngamathuba okubambisana ekucwaningeni nasekufundiseni, izivakashi ze-UIUC zivakashele izindawo zocwaningo ezisezingeni lomhlaba okubalwa kuzo Ukulinga Research Farm ne-Controlled Environment Facility.

U-Kidwell uthe: ‘Ninento eningaziqhenya ngayo lapha. Sibone amathuba amaningi okubambisana nokusebenza nani. Siyabonga kakhulu ngesikhathi senu, amakhono enu, nemicabango yenu.’

Imiphumela yokuvakashelana izobonakala ngamathuba okuvakashelana kwabacwaningi bezikhungo zombili, ukubambisana ekucijeni abafundi abenza ucwaningo, izivivinyo, ukufundisa kwi-internet, ukusungula ukuphathwa kwamapulazi ocwaningo, imisebenzi yokucija, nokubambisana ocwaningweni.

I-College of ACES yase-UIUC kade yaba nobudlelwano nomkhakha we-Bioresources Engineering wase-UKZN ozoqhubeka ngoNtulikazi ngabafundi base-UIUC abazovakashela e-UKZN ohlelweni i-collaborative project-based study abroad programme.

Amagama nesithombe: ngu-Christine Cuénod


author : .
author email : .