09 May 2019 Volume :7 Issue :28

Abaholi Abasebasha Bezemfundo e-UKZN Bahlangane nama-Nobel Laureate eJaphani

Abaholi Abasebasha Bezemfundo e-UKZN Bahlangane nama-Nobel Laureate eJaphani
UDkt Tivani Mashamba-Thompson (owesibili kwesobunxele) noSolwazi Verusia Chetty (owesithathu kwesobunxele) engqungqutheleni i-HOPE benezinye izithunywa.Click here for English version

Abaholi bezemfundo eKolishi Lezifundo Zezempilo, oSolwazi Verusia Chetty noDkt Tivani Mashamba-Thompson, bakhethwe yi-National Research Foundation (i-NRF) eNingizimu Afrika ukuthi baye emhlanganweni omkhulu i-11th HOPE e-Okinawa, eJaphani.

Bobabili bathule inkulumo ngamunye ngeSayensi noMphakathi, kwathi iqembu likaDkt Mashamba-Thompson linqobe lathola indondo yenkulumo evelele.

Imihlangano ye-HOPE inika ososayensi abasebasha abasezingeni eliphezulu abasuke bekhethwe emazweni abo asezifundeni i-Asia-Pacific ne-Afrika amathuba okuhlangana nama-Nobel Laureate nabanye ososayensi abavelele endimeni yezesayensi nezobuchwepheshe. Ososayensi abasebasha bahlanganiswa ngethemba lokuthi lokhu kuzobakhuthaza ukuthi babe namagalelo amahle kakhulu emkhakheni yabo, bathuthukise isayensi nobuchwepheshe ezifundeni zabo.

Kososayensi abekade bekhona emhlanganweni waseJaphani kubalwa abacwaningi abancane baseJaphani, eBangladesh, eChina, eGibhithe, eNdiya, kwa-Israyeli, eKenya, e-Korea, e-Malaysia, e-Myanmar, e-Nepal, e-New Zealand, e-Philippines, e-Singapore, eNingizimu Afrika, e-Taiwan, e-Thailand nase-Vietnam.

UChetty noMashamba-Thompson bangabanye ososayensi kwabane abekade bemele izwekazi.

Ayisithupha ama-Nobel Laureate akhulumile kulo mhlangano. Ango-Hiroshi Amano, i-Nobel Laureate ku-Physics yangowezi-2014; uTakaaki Kajita, i-Nobel Laureate ku-Physics yangowezi-2015; u-Aaron Ciechanover, i-Nobel Laureate ku-Chemistry yangowezi-2004; u-Ada Yonath, i-Nobel Laureate ku-Chemistry yangowezi-2009; u-Ben L Feringa, i-Nobel Laureate ku-Chemistry yangowezi-2016; no-Tim Hunt, i-Nobel Laureate ku-Chemistry yangowezi-2001.

UChetty noMashamba-Thompson bathule inkulumo ngocwaningo lwabo kwezempilo yomphakathi nendlela ezithinta ngayo isandulela-ngculazi nokukhubazeka neqhaza lokuhlola ekwelapheni lapho izinto zokwelapha ziyingcosana. Ngemva kwalokhu, labaholi bezemfundo ababili bazobambisana nozakwabo base-Afrika akade beseJaphani, bacubungule eyokuthi ngeke yini umcimbi ofuze lona wenzeke e-Africa.

UChetty uthe: ‘Njengososayensi, sengiyaqonda manje ukuthi kuthatha isikhathi ukuthuthukisa isayensi. Emhlabeni wonke ososayensi babhekene nengcindezi esinayo e-Afrika. Ngikwazile ukubona ukuthi ukweswela izinsiza zokusebenza nokuthi iziqengqe zangomuso zinezinselelo ezifana nezethu. Ngikwazile nokuqonda ukuthi ukuba nesineke sokuthola izinto ezintsha kusemqoka nokuthi ukuze wenze umehluko emkhakheni wakho kufanele usebenze kanzima ngokhulu ukuzimisela ukuze udlule ebunzimeni.’

UMashamba-Thompson uthe: ‘Njengososayensi oqeqeshelwe imikhakha eminingi, ngikuthakasele ukubona igumbi lokucilonga elisezingeni eliphezulu (kwezobunjiniyela, ezezifo nezamakhambi) e-Okinawa Institute of Science nase-Technology Graduate University. Leli gumbi lokuxilonga ligxile ezintweni zocwaningo ezisemqoka. Njengoba siqhubeka nokubhekana nezinselelo ezinkulu kwezempilo kwelakithi, kunesidingo sokuthuthukisa amagumbi ocwaningo emikhakha ehlukahlukene kanye nezemfundo ukuze kuthuthukiswe ososayensi bangomuso.’

Amagama: yi-Ndabaonline


author : .
author email : .