28 March 2019 Volume :7 Issue :8

Abafundi Bezobuciko Bakhangise kwi-Works in Progress

Abafundi Bezobuciko Bakhangise kwi-Works in Progress
Imisebenzi yobuciko yabafundi embukisweni e-Jack Heath Gallery eMgungundlovu.Click here for isizulu version

I-Centre for Visual Art (i-CVA) yase-UKZN isanda kuba nombukiso i-Works in Progress exhibit e-Jack Heath Gallery eMgungundlovu, lapho khona abafundi abenza iziqu zeMastazi nobuDokotela emikhakheni yabo beqhakambise umsebenzi wobuciko asebewenzile kusukela unyaka uqalile.

Umbukiso ubuhlelwe ngabafundi abebekhangisa ngomsebenzi wabo besizwa ngochwepheshe base-CVA abangoMnu Khulekani Cele (wezokugaya iphepha) noMnu Tsholofelo Moche (wezobumba).

UDkt Jessica Draper ofundisa e-CVA uthe: ‘Sekuthi akube yisiko kubafundi bethu beziqu eziphezulu ukuthi bakhangise ngomsebenzi wabo njalo ekuqaleni kwekota yokuqala yonyaka, kanti lo mbukiso bekungomusha. Unika abafundi ithuba lokuthi bakhangise ngomsebenzi wabo. Umfundi ngamunye uthola ithuba lokusebenza ngomsebenzi asuke ewenza ngaleso sikhathi, kanti ngaleyo ndlela, abafundi bathola ithuba lokuphuma egumbini lobuciko baphumele ngaphandle, bezwe ukuthi abantu bathini ngomsebenzi wabo.’

Umsebenzi womfundi onguNks May Okafor ubheka umsebenzi wobumba ngokwezizigaba zokukhula komuntu. Ubheka indlela umphakathi obuka ngayo ukukhula komuntu. ‘Kulo msebenzi wobuciko, ngibumbe ubumba ngezandla zami ngase ngifaka iminwe yami, okuyisifengqo sendlela abantu abakhula ngayo ngemicimbi yokukhulisa umuntu,’ kusho yena.

Omunye umfundi ongumahluleli eNkantolo yezabaSebenzi yaseNingizimu Afrika, uMnu David Gush, ukhangise ngomsebenzi wakho othiwa yi-WHAAAAAAT. ‘Lo msebenzi ungezinto eziningi eziwumbhedo ezikhulunywa ngabantu ezinkundleni zokuxhumana. Ko “makalabha” ngisebenzisa ubumba oluthile ukuqhathanisa amandla nobuthakathaka,’ kusho yena.

UNks Penny Forder, owenza ucwaningo lweziqu zeMastazi, usebenzise imifanekiso ebheka imizwa engenamagama ukubheka izinto ezithinta amathuba, imizwa nokuba wumuntu wesifazane.

Amagama: ngu-Melissa Mungroo 

Isithombe: Sithunyelwe wu-Paul Hildyard


author : .
author email : .