14 March 2019 Volume :7 Issue :6

UNgqongqoshe weSifundazwe uMhlonishwa uSihle Zikalala Ubonisana Nabafundi Abaxhaswe ngabe-EDTEA

UNgqongqoshe weSifundazwe uMhlonishwa uSihle Zikalala Ubonisana Nabafundi Abaxhaswe ngabe-EDTEA
Kusuka kwesokunxele: UMnu Mfanelo Ndlovu, iBamba LePhini likaShansela uSol Brian McArthur, uNgqongqoshe wesiFundazwe uMnu Sihle Zikalala noDkt Nomkhosi Luthuli.Click here for English version

ISikole Seziqu Zezamabhizinisi neZobuholi (i-GSB&L) eKolishi Lezifundo ZoMthetho NeZokuphatha bebesingethe izingxoxo phakathi kukaNgqongqoshe wezokuThuthukiswa KoMnotho, eZokuvakasha NezeMvelo (EDTEA) eSifundazweni sakwa-KwaZulu-Natal, uMnu Sihle Zikalala, nabafundi abaxhaswe yilo mnyango.

I-EDTEA ne-GSB&L baye bangena esivumelwaneni sokubambisana baqeqeshe abasebenzi bezokuthuthukiswa komnotho wendawo kanye nochwepheshe bezocwaningo ukuze kuhlonzwe imikhakha yezomnotho engase ikwazi ukuheha ukutshalwa kwezimali bese ngaleyo ndlela ilekelele ukuthuthukiswa komnotho futhi yakhe nemisebenzi.

Ibamba lePhini likaShansela, uSolwazi Brian McArthur, uthe kube yithuba eliyikhethelo ukuba iNyuvesi yaKwaZulu-Natal ibe yingxenye yalo mzamo ogqugquzela futhi oweseka uhlelo lokuqeqeshelwa umsebenzi, izinhlelo zabafundi abenza iziqu zabo, osomabhizinisi kanye nabafundi esebeneziqu ezigxile futhi ezenzelwe ukuthuthukiswa komnotho wendawo.

Ugcizelele ukubaluleka kokubambisana ekugqugquzeleni ukuthuthukiswa kwamakhono lapho kuphuculwa umnotho womphakathi. 'I-UKZN isanda kwamukela Isu Lokusimama okuyilo elizocaba ubudlelwane obuzohlomulisa izinhlangothi zonke kanye namanye amanyuvesi, izimboni kanye namazinga kahulumeni ahlukahlukene. Injulalwazi eyisisekelo ukuba kuhlanganiswe izinhlobo zamakhono, amacebo obuhlakani kanye nezinsiza zezinhlangano ezinkulu nezinamandla ezingase zikwazi ukwakha imihlomulo emikhulu kubo bonke ababandakanyekayo.'

'Ubambiswano oluqhubekayo phakathi komnyango ne-UKZN, sewakhe uhlaka olusebenza ngempumelelo lokuhlonza nokondla abaholi bakusasa kwezokuthuthukiswa komnotho nokuyibo esibahloniphayo ngale ntambama,' kwengeza uMcArthur.

UZikalala uye wakuchaza ngokusobala lokho okulindeleke kulaba abangabahlomuli balolu hlelo wabakhuthaza ukuba badlale indima ekuthuthukiseni umnotho waseNingizimu Afrika ngaphansi kwe-Fourth Industrial Revolution (4IR).

'Ukuze siphumelele ku-4IR kufanele sakhe ithimba lwabantu abaqeqeshiwe abazokwazi ukwamukela futhi bawasingathe amathuba amasha alethwa ezobuchwepheshe bokusebenza ngokudijithali. Yisizukulwane senu okumele sibe phambili, sisungule izindlela zobuciko obusha futhi sithole izixazululo ezintsha neziphumelelayo ezizokwenza intuthuko yethu ibe nenzuzo,' kuqhuba yena.

Uzwakalise ukubonga komnyango eNyuvesi ngokuba ibambisane ukuqeqesha abafundi bomnyango kahulumeni okuyibo abazothwaliswa umthwalo wokuthuthukiswa komnotho. ‘Lolu bambiswano ludinga ukuhlakulwa lukhuthazwe ukuze lukhiqize uhlobo olusha lochwepheshe kanye nosomabhizinisi abangamaciko ngokucabanga.'

Abangabahlomuli bangaphambilini ababili baxoxe ngolwabo uhambo kule ndlela. UDkt Nomkhosi Luthuli, uMfundisi we-GSB&L kanye nowayeqeqeshelwa umsebenzi uthe i-EDTEA yabona okuthile kuyena yena ayengakuboni. Amathuba amaningi awathola amsiza ukuba ahlela ngendlela uchwepheshe anguye namuhla. Wanxusa abahlomuli bamanje wathi: 'Qhakambisani futhi nitshale isikhathi nemizamo eminingi ekukhuleni kwenu, nithole imfundo futhi nihambe ngaphezu kwebanga elihanjwe ngabanye. Kuyinto enhle ukuthi sineziqu zemfundo kepha awanamsebenzi walutho le ezweni, sebenzelani ukuzuza amakhono ahlukahlukene.'

UMnu Mfanelo Ndlovu, umsunguli we-Electri-Coal Technologies kanye nowayebhekelela i-Regional and Local Development Development (RLED), wancoma izinsizakalo zokusekwa yiKolishi nge-psychometric test eyadalula ukuthi ungusomabhizinisi kanye ne-EDTEA ngokuxhasa ngezimali zokwakha isibonelo sebhizinisi lakhe lapho ehlanganyele kuphrojekthi yokubhekelela. Wengeze ngokuthi ubambiswano lwamnika ithuba lokuba yisithunywa sokwenza ushintsho emphakathini wakhe.

'Ngiyiphonsela inselele intsha ukuba isebenzisane nohulumeni futhi idlale indima ecacile ekuthuthukisweni komnotho nasekwenzeni iKwaZulu-Natal umhlanganyeli ophambili we-GDP,’ kuphetha yena.

Amagama: Lungile Ngubelanga 

Isithombe: Albert Hirasen


author : .
author email : .