14 March 2019 Volume :7 Issue :6

Umfundi we-Mastazi Obelibangise ku-Golden Key Summit

Umfundi we-Mastazi Obelibangise ku-Golden Key Summit
Umfundi wase-UKZN weziqu ze-Mastazi, uMnuz Bayabonga Zulu, oqokwe waba ngomunye wabafundi abakhethwe ukuthi baye ku-Golden Key Leadership Summit.Click here for English version

Ngenxa yamangwevu akhe ezifundweni zakhe nasekusebenzeleni umphakathini, umfundi weziqu ze-Mastazi noyilungu le-Golden Key, uMnuz Bayabonga Zulu, uqokwe waba ngomunye wabafundi abangama-200 emhlabeni wonke abakhethwe ukuthi baye ku-Golden Key Leadership Summit e-Niagara Falls e-Canada. 

UZulu uthi inhloso yengqungquthela bekuwukucija amalungu ukuthi akhule adlondlobale kwezemfundo, kwezobuholi nakwezokusebenza kanti kuningi akafundile; njengokuthi nje esigabeni esethulwe yisiKhulu esiPhezulu se-Niagara Workforce Planning Board, uMnuz Mario De Divitiis esibizwa ngokuthi Building Your Brand through Academics, Leadership, and Service, ufunde ukuthi ‘wonke umuntu uyigama thizeni’.

UZulu into emchaze kakhulu ngengqungquthela wukuthi omunye wezikhulumi onesifo esinokuthatha kancane, phecelezi i-autism, owathi akwakwazi ukufunda nokubhala kodwa ubhale incwadi. ‘Kuse ngokunye ngibona ukuthi asinqindwa wukungabi namandla kepha sinqandwa wukungaphokopheli. Impela akukho esingekwenza uma sitshela izingqondo zethu,’ kusho uZulu.

Into ayithakasele kakhulu wukuhlangana nezithunywa zakwamanye amazwe. ‘Lapho sidingide izinto ezithinta izinsika zokwenza kahle emfundweni, ubuholi, nokusebenza. Lezi zinto sizophindela nazo emuva emanyuvesi ethu. Ngethemba lokuthi sizokwenza ushintsho emiphakathini yakithi.’

Lo mfundi wezoHwebo uthe ukuthakasele ukuyomela iNyuvesi neNingizimu Afrika. ‘Ngizizwa ngiyisihlabani… Kube yinto enkulu kimi, eshintshe impilo yami ukuba phakathi kwezithunywa nezikhulumi ezihlakaniphile nezivela ezizweni ezehlukene nasezindaweni ezehlukene zomhlaba. Kuthi cosololo kimi!’

UZulu ubonge i-Golden Key International Honour Society noMqondisi oMkhulu oBambile woPhiko lwezokuXhumana e-UKZN, uNksz Normah Zondo, owenza ukuthi akwazi ukuthatha lolu hambo. Ubonge nonina, uNksz Fikile Ngcamu, umndeni wakhe, nebandla lakhe ngothando lwabo nokumeseka.

I-Golden Key International Honour Society iyinhlangano enkulu ehlonipha abantu. Ihlanganisa abantu abaphumelelayo emazweni abo, ezifundeni nasemhlabeni ngamathuba anqabile, imihlomulo nempumelelo. INhlangano igxila ekwenzeni kahle kwezemfundo, ukuthuthukisa ubuholi nokusebenzela umphakathi. Abantu baba ngamalungu ayo ngokumenywa kanti ngeyamalungu angamaphesenti ali-15 ezingeni leziqu zokuqala. Abafundi abayiziqengqe kuyo yonke imikhakha nabo bayamenywa, kubhekwa amagalelo abo ezifundweni.

I-Golden Key inamagatsha angama-400 emanyuvesi ahlukene emhlabeni. Uphiko ngalunye lwase-UKZN lineGatsha lalo eliholwa wuMengameli walo. UMnuz Zulu uwuMongameli oBambile weGatsha lophiko oluseMgungundlovu.

Eminye iminingwane nge-Golden Key itholakala emahhovisi e-Student Governance and Leadership Development ezimpikweni zase-UKZN.

Amagama: wu-Raylene Captain-Hasthibeer

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .