28 February 2019 Volume :7 Issue :4

I-UKZN Ihloniphe Abesifazane KwezeKhemistri

I-UKZN Ihloniphe Abesifazane KwezeKhemistri
Osokhemesi besifazane kukuhle kudelile emcimbini we-IUPAC.Click here for English version

ISikole sezeKhemistri neFiziksi sisanda kwenza umcimbi i-Women in Chemistry Breakfast ophikweni oluse-Westville, sigubha iminyaka eyi-100 ye-International Union of Pure & Applied Chemistry (IUPAC), neminyaka eyi-150 kwasungulwa i- Periodic Table.

Kulo mcimbi bekukhona izimenywa zemikhakha ehlukene, izifundiswa nezisebenzi ezingochwepheshe, nabafundi abenza iziqu zemfundo ephakeme.

Umfundisi weSikole SezeKhemistri neFiziksi nomdidiyeli walo mcimbi, uDkt Brenda Moodley ,uthe: ‘Inhloso yalo mcimbi bekuwukugubha i-IUPAC ne-Periodic Table. Ngokwenza lokhu, besifisa ukwenza isigcawu sosokhemesi abangabantu besifazane bakuzo zonke izikhungo zemfundo ephakeme ukuthi bakwazi ukuhlangana, baxhumane; esikholwa wukuthi kuzoholela ekutheni bakwazi ukubambisana ngomuso.’

Yevile kuma-200 imicimbi yalolu hlobo eyenziwe ngosuku olulodwa kanti abebekhona babe nenhlanhla yokubona umgubho womhlaba wonke wesandla sezekhemesi, ebesikhombisa ukuqala kwalo mcimbi ezindaweni ezehlukene emhlabeni. Umcimbi wokuqala ubuse-New Zealand, kwathi i-Hawaii yenza umcimbi wokuvala usuku. 

Izihambeli zemukelwe ngenkulumo enohlonze yiPhini LeSekelashansela KwezokuFunda NokuFundisa, uSolwazi Sandile Songca.

USolwazi Mary Garsons, umhleli walo mcimbi ezingeni lomhlaba, wase-New Zealand, wethule inkulumo eqoshiwe yalo mcimbi womhlaba.

Ilungu le-IUPAC nofundisa ezekhemesi, uSolwazi Bice Martincigh, wethule inkulumo ye- IUPAC. Uthe: ‘Inhloso ye-IUPAC wukuletha ulwazi lwezesayensi olungachemile nokwenza izindlela ezimqoka ezingasetshenziswa nolwazi lwezekhemesi ukuze kuzuze umhlaba nabantu.’

Ezikhulumini ezivela kwezezimboni bekukhona uDkt Ntsapokazi Deppa, imenenja yegumbi lezokuxilonga eMngeni Water; noDkt Tracy Wessels, imenenja jikele yomnyango wezobuchwepheshe kwa-Sappi Saiccor olandise ngamazwibela empilo yakhe kulo mkhakha wezekhemesi nezinselelo abhekane nazo kule ndima.

‘Kube wuhambo olunezigemegeme kimi ngokwezifundo nangokomsebenzi. Iyashisa insimbi, kunezinselelo eziningi. Ngisizwe wukuphokophela nokusebenza ngokuzikhandla ukuze ngifinyelele lapho ngikhona namhlanje. Kwabanye abantu besifazane, ngifisa ukugcizelela ukuthi akulula kodwa bangapheli amandla. Yazi ukuthi ufunani. Okokugcina, indlela ocabanga ngayo ibalulekile. Kumqoka ukuba nomqondo ovulekile ukuze uhambe ibanga elide kulo mkhakha,’ kweluleka uDeppa.

‘Ngikhuthaza bonke osokhemesi besifazane ukuthi bangazithambisi, babambisise amathuba abawatholayo ngoba iqiniso wukuthi akhona amathuba kodwa kufanele uwabambe ngezandla zombili. Umkhakha uyashintsha kanti udinga abantu besifazane abaningi ukuthi babe yingxenye yezinkampani. Ngeke kube lula, kodwa ngokuzinikela, akukho okungenzeki,’ kweluleka yena.

Izinkulumo bezikhuthaza, zivuselela kubantu besifazane abaningi bakulo mkhakha akade bekhona.

UNksz Lumeshni Pillay we-NCP Alcohols uthe: ‘Izinkulumo bezihlomisana, zikhuthaza, zifundisa futhi zimnandi. Lo mcimbi ubuyindlela enhle yokuqala usuku nesonto kanti ngikhuthazeke kakhulu yilaba bantu besifazane'.

UNks Karabo Botolo, usokhemesi wase-Bosch Projects, uthe: ‘Ngizithakasele kakhulu izinkulumo zalezi zintokazi. Lo mcimbi ubuyindlela enhle yokuhlangana nabanye abantu esinothando lwesayensi nezekhemisi nabo'.

Imenenja ye-SMRI, uNksz Lola Naidoo, uthe: ‘Ngifisa ukuzwakalisa ukubonga kwami okukhulu ethimbeni ngokuhlela nokudidiyela lo mcimbi omuhle kangaka. Kube mnandi ukumenywa nokuba baphakathi kwabantu besifazane abavelele'.

Sekuvalwa, uMoodley ubonge ithimba lezokukhangisa ngokuhlela umcimbi libambisene noDkt Thishana Singh, uDkt Chantal Koorbanally noDkt Roshila Moodley. Uphinde wabonga iqhaza leDini neNhloko YeSikole SezeKhemistri neFiziksi, uSolwazi Ross Robinson, ne-South African Chemical Institute (i-SACI) ngosizo lwezimali nokuxhasa umcimbi.

‘Bekuyinhloso yami ukwenza isigcawu sokuthi abesifazane abawosokhemesi ezimbonini nasezikhungweni zemfundo ephakeme ukuthi babambisane. Ngakho nginikhuthaza nonke ukuthi nihlanganiswe ngezamakhemesi kanti sizimisele ukuqhubeka,’ kusho yena.

Umcimbi uphele kamnandi uSolwazi Chats Devroop noNksz Jamy-Lee Simons beshaya amanoni.

Amagama: ngu-Zolile Duma 


author : .
author email : .