28 February 2019 Volume :7 Issue :4

Umholi Wase-SNPH Ubhale Ngokuhlanganyela Nabacwaningi Abahlonishwayo Kwi-Nature Review

Umholi Wase-SNPH Ubhale Ngokuhlanganyela Nabacwaningi Abahlonishwayo Kwi-Nature Review
uDkt Tivani Mashamba-Thompson osanda kubhala ku-Nature Review ngokuhlanganyela nabacwaningi abahlonishwayo.Click here for English version

Umholi kwezocwaningo wase-SNPH yase-UKZN, uDkt Tivani Mashamba-Thompson, usanda kubhala ku-Nature Review ngokuhlanganyela nabacwaningi abahlonishwayo base-Imperial College London; e-University College London (i-UCL); e-London School of Hygiene and Tropical Medicine (i-LSHTM); nase-Africa Health Institute (i-AHRI).

Igama lombhalo wakhe belithi Taking Connected Mobile-health (mHeath) Diagnostics of Infectious Diseases to the Field. Lo mbhalo uhlinzeka ngolwazi olumqoka lokusiza ukuhlonza ukugula nokukulawula kanye nokuphucula indlela yokusebenza kwendlela yezempilo.

Uhlelo i-2015-19 mHealth yomNyango wezeMpilo, igcizelela ubumqoka bokufaka nokusabalalisa i-mHealth ekuphuculeni ezokwelapha ebantwini.

Ukusetshenziswa kobuxhakaxhaka obuphathwa ngesandla, izingxenye zabo nobunye ubuchwepheshe obuhambisana nazo buphucula izinto kwezempilo nokwelapha iziguli. Inhlanganisela ye-mHealth nezinto zokuhlola kungenza ukuthi kube nezindlela ezintsha zokuxilonga, ukubheka nokwelapha izifo ezithelelanayo nokuphucula izindlela zokwelapha.

UMashamba-Thompson ubemenywe ngababhali bokuqala balo mbhalo, u-Chris Wood no-Dkt Mike Thomas, abakhiqizi bezinto zokuxilonga base-Imperial College no-Kobus Herbst isikhulu sezokwazisa e-AHRI, nabohlelo i-Population Intervention Programme ukuthi abambe iqhaza ngolwazi lwakhe ku-Nature Review.

‘Kungithusile ukuthola isimemo,’ kusho yena. ‘Baqale babonga igalelo locwaningo esengilwenzile kwezokuxilonga lapho kufikela khona iziguli ezindaweni ezisemakhaya zaseNingizimu Afrika,’ kuqhuba yena.

‘Njengomuntu wesifazane ongum’Afrika osemusha kwezokucwaninga, lesi simemo sibe yinto enkulu kimi, ikakhulu ngoba sivela kubakhiqizi bezinto zokuxilonga nabacwaningi basezikhungweni zemfundo ephakeme,’ kusho uMashamba-Thompson obephuphuma yintokozo.

Phakathi kwabanye ababhali besifazane kubalwa i-Chair of Diagnostics Research and Director of the International Diagnostics Centre (e-IDC) e-LSHTM, uSolwazi Rossanna Peeling; uMqondisi we-Centre of Infectious Disease Epidemiology e-University College London, uSolwazi Dame Anne Johnson; uMqondisi we-I-SENSE EPSRC IRC e-UCL, uSolwazi Rachel McKendry; ne-Research Director for Biomedical Materials Sciences e-Institute of Biomedical Engineering e-Imperial College London, u-Molly Stevens.

‘Ngiyalibonga leli thuba lokuhlanganyela nongoti abakuleli zinga. Sinezinhlelo zokuphinde sihlanganyele kweminye imikhankaso yocwaningo okuzoqinisa amaxhama okusebenzisana phakathi kwezikhungo zethu kuvulele nabanye abantu amathuba.’

Umenywe ukuthi azoba yisikhulumi eNgqungqutheleni ye-UCL kwi-Ignite Summit ngomhla wama-26 kuya kowama-27 kuNdasa ngowama-2019. Inhloso ye-Ignite wukuhlanganisa izingqalabutho kwezokuqamba izinto ezintsha kwezokwelapha ukuthi zikhulisane, zifunde kweminye imikhakha ukuze ziqhamuke nezindlela ezintsha zokucabanga nokusebenza.

‘Amava engiwathole kule ngqungquthela azongisiza ukuthi ngibe negalelo ezinhlelweni zezemfundo ezishintsha izinto emkhakheni wezokwelapha nesayensi yezokulawula,’ kusho uMashamba-Thompson.

Amagama: ngu-Nombuso Dlamini 


author : .
author email : .