06 December 2018 Volume :6 Issue :62

Kukhulunywe Ngekusasa le-SA Engqungqutheleni Yohulumeni Basekhaya

Kukhulunywe Ngekusasa le-SA Engqungqutheleni Yohulumeni Basekhaya
Izifundiswa zase-UKZN engqungqutheleni yesishiyagalombili yohulumeni basekhaya.Click here for English version

Uhlelo Lokuthuthukisa Intando Yeningi lubambisane noSolwazi Purshottama Reddy weSikole Kwezokuphatha, Ezobuchwepheshe NezokuBusa babambe ingqungquthela yesishagalombili yohulumeni basekhaya eLangeni Hotel, eThekwini, ngeviki elidlule.

UReddy ubengomunye wababambe iqhaza aphinde abe uSihlalo wengqungquthela esihloko sithi: Towards Good Subnational Governance and Sustainable Development: Vision 2030.

UReddy uthe eminyakeni eyi-20 asayisebenzile no-DDP, besebenza ngokubambisana ezingqungqutheleni kanye nasemihlanganweni yokusebenzisana, unesiqinisekiso sokuthi ingqungquthela ibalulekile noba ubudlelwano phakathi kwe-UKZN ne-DDP busemthethweni ngokwe-MoU yeminyaka emithathu kanti futhi buzoba nemiphumela emihle.

‘Sikhulu isidingo sokunqoba inkohlakalo kanye nokuthuthukisa ukuhlinzekwa kwezidingo ngokwaseAfrika naseNingizimu Afrika, le ngqungquthela yezinsuku ezimbili izohlolisisa ezinye zezinkinga ezibalulekile eziphazamisa umbuso omuhle kanye nentuthuko esimeme ngokwezinga lezwe,’ kusho uReddy.

Izihambeli ezihloniphekile ezikhulume kule ngqungquthela zifaka uNks Michaela Braun (Konrad-Adenauer Stiftung), uMnu Thando Tubane (COGTA KZN), uDkt Pearl Sithole (Ikhomishana yezomphakathi e-KZN kanti futhi wayenguthisha e-UKZN), uMnu Frikkie Brooks (Ikhomishini Yezokuhlela Esifundazweni), uDkt Krish Kumar (eThekwini Municipality), uSolwazi Jaap De Visser (UWC), uSolwazi Chris Thornhill (iNyuvesi yase-Pretoria) kanye noSolwazi Deresh Ramjugernath (Iphini LeSekelashansela LezoCwaningo e-UKZN).

URamjungernath, ethula inkulumo yosuku Ngeqhaza Elibanjwa amaNyuvesi Ekusunguleni Izindlela Ezintsha kanye Nokusimama, uqale inkulumo yakhe ngokubonisa ukuthi izindlela zokusebenza emhlabeni ziguquka ngamandla kangakanani ngenxa yezinguquko kwezobuchwepheshe nokuthi amaNyuvesi asala emuva kangakanani.

‘AmaNyuvesi aqeqesha abafundi ukuba babe abasebenzi abaqotho, hhayi abaqashi,’ kusho uRamjugernath. Uthe amaNyuvesi kumele asungule izindlela ezintsha futhi akhiqize osomabhizinisi ukuze kulungiswe izinkinga zomphakathi nomnotho ezibhekane nezwe. Lezi zinkinga zifaka phakathi ukungasebezi, ubumpofu, ukungakhuli komnotho, ukungalingani okukhulu kanye nokuntuleka kokulethwa kwezidingo.

‘Kufanele sihlose ukuba asebeneziqu bakwazi ukumelana nalokhu okuhlosiwe, babambe iqhaza ekuthuthukisweni komphakathi nomnotho kanye nokwakha amathuba omsebenzi- nosomabhizinisi. Yingakho i-UKZN isisungule isu ngokusebenzisa i-quadruple helixn ukuze isondele eduze futhi yakhe indawo ye-nucleation yezinga eliphezulu, nezobuchwepheshe bosomabhizinisi obusezingeni eliphezulu'. 

Kwakunemibono eminingi emihle kule ngqungquthela eyakhombisa ukuthi ukukhuthaza ukuphatha okuhle kanye nokuthuthukisa indlela yokuhlinzeka ngezidingo emazingeni aphansi emphakathini kumele kube umsebenzi ohamba phambili kuhulumeni.

Iminyango ebikhona yagqugquzelwa ukuba isebenzise izinguquko eziphakanyisiwe okanye kuzolokhu kukhulunywa ngezinkinga ezifanayo nakungqingquthela elandelayo.

Ezinye izifundiswa eziphuma eSikoleni Sezokuphatha, Ezobuchwepheshe, Ezomnotho NezeziMali ebezibambe iqhaza kwakungu Solwazi Betty Mubangizi kanye noSolwazi Thokozani Nzimakwe, ababengoSihlalo bamaseshini ngosuku lwesibili lwengqungquthela.

UDkt Bongani Qwabe, wakhuluma Ngokuqapha, Ukuhlola kanye Nolwazi Lokuphatha emazingeni aphansi kaHulumeni, kanye nomfundi we-PHD kanye noMqondisi Omkhulu waka-COGTA: Ukuthuthukisa Amandla, uNks Halima Khunoethe owakhuluma ngokuThuthukiswa Kwamakhono kanye nokunikeza abesifazane Amandla

Amagama: nguLungile Ngubelanga

Izithombe: Zinikeziwe

 


author : .
author email : .