02 November 2018 Volume :6 Issue :57

Kuhlinzekwe Ngo-56 Million Wokwenza Ngcono Ucwaningo Lwezempilo e-Afrika

Kuhlinzekwe Ngo-56 Million Wokwenza Ngcono Ucwaningo Lwezempilo e-Afrika
USolwazi Fatima Suleman ohlomule esibonenelweni esilinganiselwa kuma-R56 million sokwenza ucwaningo lwezempilo.Click here for English version

USolwazi wase-UKZN, uFatima Suleman, kanye nabalingani bakhe bakulezi zikhungo, iMakerere University College of Health Sciences yase-Uganda, i-University of Ibadan yaseNigeria kanye neNyuvesi yaseStellenbosch, bahlomule esibonenelweni esilinganiselwa kuma- R56 million sabakwa-Forgaty sokwenza ucwaningo lwezempilo.

USuleman unguSolwazi weSayensi Yezokuthakwa Kwemithi e-UKZN, ungumcwangi omkhulu osecwaninge kaningi we-Developing Research, Innovation, Localization and Leadership in South Africa; unguSihlalo weKomidi Likazwelonke Lezokunqunywa Kwentengo Yemithi eMnyangweni WezeMpilo; uSihlalo oyi-Prince Claus Kwezentuthuko Nokulinganisa e-Utrecht University; kanye noSolwazi Osemusha Owelekelelayo (ngonyaka wezi-2009-namanje) kanye ne-Global Practitioner in Residence eNyuvesi yase-Drake, Iowa.

Lolu xhaso luzosetshenziselwa ukuhlinzeka ngobuholi ezikhungweni ezahlukene ezitholakala ezwenikazi, i-Afrika, nasekuthuthukiseni isizinda esizokweseka izinhlelo ezenziwa ngokubambisana zokufundisa ezigxile ekufinyeleleni emiphakathini ngobubanzi kanye nakwababambe iqhaza abahlukene. Izinhlelo zingahlanganisa amasimpoziyamu aminyaka yonke, ukusungulwa kwamaqembu asebenza ngezihloko ezithile, umsebenzi wokuqeqesha kanye nokuthuthukiswa kohlelo lwezifundo e-Afrika.

Uxhaso luzoya kwinhlangano i-African for Research and Education for Health (AFREhealth), eminyakeni emihlanu ukuze isungule iNhlangano Yase-Afrika Yabasebenzi BezeMpilo YezokuQeqeshwa Nokucwaninga.

I-Forgaty ikholelwa ukuthi i-AFREhealth isethubeni elikhethekile lokuba yinhlangano enomthelela omkhulu ehamba phambili ekuthuthukisweni kwezempilo nezimpilo zama-Afrika, futhi ibe ibandakanyeka nasekulwisaneni ne-HIV/AIDS.

'ezi zindlela ezintsha nezihlukile ziyadingeka ngenhloso yokuxazulula izinselelo kwezempilo ezibucayi e-Afrika namuhla nangomuso,' kusho uSolwazi Nelson K. Sewankambo waseMakerere University onguMcwaningi oMkhulu walolu hlelo. 'Uhlelo lwe-AFREhealth oluholwa yiMakerere University luqinisekisa ukuthi ama-Afrika athatha indawo yokuhola nobunikazi ekwakhiweni kwabasebenzi bezempilo abanamandla kanye nokuthuthukisa izinhlelo ezisebenza kahle zokuletha izidingo eziyikhwalithi zezempilo - eziqinisekisa ukufinyeleleka nokulinganisa, futhi ezisuselwa ocwaningweni olufanele nolusezingeni eliphezulu,' echaza.

Kukholakala ukuthi i-AFREhealth eqinile, futhi eqhubekayo izokhuphula izinqubo ezinhle iqhamuke nezindlela ezintsha, iqguqguzele futhi ixhumane nazo zonke izinhlaka zezempilo ezitholakala emazweni ase-Afrika angama-Anglophone, Francophone, Lusaphone kanye nawase-Sub-Sarahan Africa. I-AFREhealth isithole ukuhlonishwa okubanzi ngempumelelo yayo kwezokufundiswa kwabasebenza ngezempilo kanye nasekuqiniseni ekucwaningeni emazweni ayi-18 nokwaholela ekusungulweni kwayo ngo-2016.

Izikhungo ezithole uxhaso zithola ukwesekwa ukuze zidlondlobale zikwazi nokwenza ngcono izindlela ezintsha zokufunda, ukuhlola, nokusabalalisa izindlela zokufundisa ezisebenza kahle, ukwethula nokuvivinya izindlela zokuqeqesha okuhlanganisa nezindlela eziyingxubemikhakha, nokuthuthukisa amathuba abafundi okwenza ucwaningo olunomthelela ekhaya njengengxenye ewumongo wokuqeqeshelwa kwabo komsebenz.

Ephawula ngalo mhlomulo, uSuleman uthe, 'Kubhekwe ukuthi lobu budlelwane bamazwe aseNingizimu buqiniswe ukuthuthukiswa kwalolu hlelo, nokuthi umkhankaso oholwa futhi ongowe-Afrika ungaqinisa eminye imikhankaso ezothuthukisa izinhlelo zokufundwa kwezempilo kanye nezempilo ezidingekayo e -Afrika.'

Amagama: nguMaryAnn Francis 


author : .
author email : .