24 October 2018 Volume :6 Issue :56

Kuhlonishwe Ungoti Wesifazane KwezeNhlalomphakathi Wasenyuvesi YakwaZulu-Natali

Kuhlonishwe Ungoti Wesifazane KwezeNhlalomphakathi Wasenyuvesi YakwaZulu-Natali
UDkt Mariam Seedat-Khan.Click here for English version

UDkt Mirriam Seedat-Khan, owungoti KwezeNhlalomphakathi eSikoleni Sezifundo Nenhlalo Yomphakathi eNyuvesi yaKwaZulu-Natali, obe ngomunye wabesifazane abangu-50 abahlonishwe yinkampani, i-Panache Promotions and Events, ngegalelo labo ekwenzeni umehluko ezimpilweni zabantu.

Lona bese kungumcimbi wesibili walolu hlobo lapho khona obekuhlonishwa abesifazane baKwaZulu-Natali abangu-50 abanyathele kwezwakala maqede kwaguquka izimpilo zabaningi emphakathini abakuwona.

UDkt Seedat-Khan uhlonishwe ngale ndondo yokumhlonipha emcimbini obuwubukhazikhazi obuseSibaya Casino Zulu Theatre. 'Ngizizwa ngithobekile futhi ngihloniphekile ngokuhlonishwa ngalolu hlobo. Okubuhlungu kusenezigidi zabesifazane emhlabeni jikelele abahaqwe wububha,nabasakuthola kunzima ukuzuza ukufundiseka ngezempilo kanye nangamalungelo abo,' usho kanje.

Eqhuba uthe, “Le ndondo eyalabo bantu besifazane ababe nesibindi ngaphambi kwethu, abakwazile ukugqashula amaketanga, ukulwa nezinkolelo ze, nabasisizile sakwazi ukwenza umhlaba indawo engcono.'

INhloko yePanache, uNkk Farzana Mayet, uhalalisele bonke abesifazane bekhethelo nabahlonishwe ngezindondo ngalolu suku. 'Izindondo zokuhlonishwa kwabesifazane bekhethelo akuzona nje ezokuhlonipha abaphathi nabaQondisi kuphela kodwa nabesifazane nje abajwayelekile abanomthelela emphakathini mihla namalanga nabo siyababonga ngeqhaza labo.'

Abanye abahlonishwe ngezindondo kube nguMbhali, uVanessa Govendor-Tender; u-Omi Nair ongungoti, ogqugquzela inhlalakahle yabantu futhi oyisishoshovu somphakathi kanye; noDkt Raeesa Abbobaker, yena ogxile ekufundiseni ngezeMpilo.

Amagama: nguMelissa Mungrooauthor : .
author email : .