20 September 2018 Volume :6 Issue :51

Inhlangano yase-UKZN Iklomelise Abafundi abayi-10 Ngemifundaze

Inhlangano yase-UKZN Iklomelise Abafundi abayi-10 Ngemifundaze
Umcimbi wemiklomelo ye-Mandela Month Bursary ekhempasini i-Westville.Click here for English version

Inhlangano yase-UKZN iklomelise abafundi abayi-10 ngemifundaze njengengxenye yohlelo lwe Mandela Month Bursary.

Izihambeli kulo mcimbi wemiklomelo, obubanjwe uPhiko lweNhlangano, lufake iSekelashansela, uDkt Albert Van Jaarsveld; Umqondisi Jikelele we-East Coast Radio, uNkz Boni Mchunu; Isikhulu Esilawulayo e-Durban Chamber of Commerce and Industry, uNkz Palesa Phili; uNkz Surina Ramchhander wase PriceWaterhouseCoopers; kanye nabaklonyeliswe ngemifundaze nemindeni yabo.

Ngosuku luka Mandela, Inhlangano yabambisana ne East Coast Radio ukugubha ikhulu leminyaka kwazalwa isishoshovu somzabalazo kanye neminyaka engama-67 silwela ubulungiswa. Kwanxuswa abantu baKwaZulu-Natal ukuba baxhase ngemali esukela kuma-R67. Inhlangano yahlanganisa ama-R366 840.

USolwazi Anesh Singh, Umqondisi Olawulayo kuNhlangano yase-UKZN, ubonge abanikelile futhi basabela uma inhlangano icela uxhaso elingama-R67 lo mkhankaso wenyanga kaMandela, uthe umusa wabo wenze bakwazi ukuklomelisa ngemifundaze eyi-10 kubafundi ‘abamaphakathi’ okungabafundi ababonakala becebe kakhulu ukuthi bangathola uxhaso lukahulumeni, kodwa futhi abampofu ukuthi bangakwazi ukukhokha imali yokufunda.

Abanikezwe imifundaze uMnu Thabani Ngwane, uNkz Shalini Naidoo, uNkz Asanda Khuzwayo, uNkz Thabile Dladla, uNkz Ashmin Unruth kanye noMnu Sithembiso Ntuli.

UMchunu, obonge Inhlangano ngokubambisana ne East Coast Radio, uthe uyithanda kakhulu imfundo njengoba inamandla okuguqula impilo ejwayelekile iyenze engajwayelekile. ‘Njengomsakazo, siyakholwa ukuba imfundo iwukhiye ongaletha ushinstho eNingizimu Afrika,’ kusho uMchunu.

UPhili uthe i-Durban Chamber banxuse izikhulu eziphezulu kanye nezinhloko zezinhlangano ukuba baseke imisebenzi efanelekile.

UVan Jaarsveld uthe uthemba ukuthi lesi isinyathelo sokuqala sokusondela kulo budlelwano obuzohlala isikhathi eside.

UDlamini, umfundi wonyaka wesibili kuzifundo ze-LLB, uthe wajabula kakhulu ngesikhathi bemazisa ukuthi uzothola umfundaze. ‘Benginganaso isiqiniseko sokuthi ngizokwazi yini ukuqhubeka kulonyaka ngenxa yezimali. Kukhona nezingane zakwethu nazo ezifundayo. Abazali bami bathwele kanzima njengoba sonke sifunda ngesikhathi esisodwa. Lo mfundaze uzolekelela kakhulu,’ kusho uDlamini.

UKhuzwayo, umfundi owenza unyaka wesithathu weZifundo Ngenhlalo Yomphakathi, uthe ujabule kakhulu ukuthola umfundaze. ‘Bekuwunyaka onzima. Angeke ngisamfakela ubaba incindezi yokukhokhela izifundo,’ esho.

UDladla, umfundi owenza unyaka wesithathu weZifundo NgeNhlalo Yomphakathi, uthe umfundaze uzolekelela ngokunciphisa incindezi kumama wakhe ozimele. ‘Ngihlele ukufunda i-honours ngonyaka ozayo futhi bengingazi ngizozikhokhela kanjani izifundo zami,’ esho.


Amagama: uTaschica Pillay

Isithombe: Albert Hirasen


author : .
author email : .