06 September 2018 Volume :6 Issue :44

Umkhakha Wezokuhlelwa Kwamabhuku Ezimali e-UKZN uthole Ukulinganiselwa Okuphezulu

Umkhakha Wezokuhlelwa Kwamabhuku Ezimali e-UKZN uthole Ukulinganiselwa Okuphezulu
.Click here for English version

Umkhakha wezokuhlelwa Kwamabhuku Ezimali e-UKZN uthole izinga 1 ku-South African Institute of Chartered Accountants (i-SAICA) okulandela ukubuyekezwa okujulile okwenziwa ibhodi lezokuhlelwa kwamabhuku ezimali Ikomidi Lokubuyekezwa Kwezokufunda (i-ARC).

Lokhu kuyimpumelelo ebalulekile e-UKZN njengoba izinga 1 kuyisilinganiselo esiphezulu se-SAICA futhi lokhu kusho ukuthi iNyuvesi - ngokusebenzisa iSikole Sezokuhlelwa Kwamabhuku Ezimali, Ezomnotho neZezimali (i-SAEF) - izifezile zonke izidingo zebhodi ebezidingeka ukuze izinhlelo zabafundi abangakabi neziqu kuzifundo zokuhlelwa kwamabhuku ezimali kanye nalaba abaneziqu kuzifundo zokuhlelwa kwamabhuku ezimali, kufaka phakathi i-Bachelor of Commerce ku-Accounting, i-Bachelor of Commerce (Honours) ku-Accountancy, kanye ne-Postgraduate Diploma ku-Accounting (Certificate in the Theory of Accounting (CTA)) ezibasiza ukuba babe ngabahleli bamabhuku ezimali abagunyaziwe (Chartered Accountancy qualification).

Ukubuyekezwa kwezinhlelo zokuhlelwa kwamabhuku ezimali kujwayele ukwenziwa i-ARC kuzo zonke izikhungo zemfundo ephakeme ezigunyazwe i-SAICA ukuqinisekisa ukuthi izinhlelo ezenziwa ilezi zikhungo zisezingeni eliphezulu. 

Umphathi omkhulu we-SAICA obhekelele ukuthuthukiswa kwezobuchwepheshe, uNkz Mandi Olivier, uthe isinqumo sokuklomelisa i-UKZN ngezinga 1 lokulinganisela kubangwe intuthuko enhle efinyelelwe i-SAEF ngohambo lwabo lokugcina lokuhlola; ikakhulukazi indlela iSikole esakwazi ngayo ukuxazulula zonke izingqinamba ezazikhona ngendlela egculisa i-ARC.

Isinqumo esithathwe iNyuvesi sokwandisa iminyaka yokuthatha umhlalaphansi kusukela kuminyaka engama-60 kuya kwengama-65 sanconywa i-ARC njengoba ivumela izikolo ukuba zigcine abasebenzi ababalulekile abasezikhundleni zokuphatha, babe beqinisekisa ukuba abasebenzi abakhona banele ukuthi bangafeza izidingo zomsebenzi kanye nocwaningo olulindelwe iNyuvesi.

‘Umthelela wokuba nohlelo olunabaphathi abasha nababalulekile emsebenzini luyabonakala kumanje ngezinhlelo zokuthuthukisa izingabunjalo kanye nenani lokukhiqizwa komsebenzi,’ kwengeza u-Olivier.

Ekhuluma ngokuphumelela kohlelo olusetshenziswa isikole sizama ukuxazulula izinkinga ezikhona eziphathelene nenani eliphansi lokukhiqiza umsebenzi, IDini EyiNhloko Yesikole, uSolwazi Mabutho Sibanda, uthe ukufunda okulimimbili kwethulwa ukuze kulekelelwe abakhuluma iSingisi njengolimi lwesibili kanjalo nosizo lwezezimali ngokunikeza imifundaze kanye nokuxhasa ngezincwadi kubafundi abaphuma emakhaya aswele.

‘ISikole sesinyuse isibalo semihlangano yokufunda, sethula izingxoxo zokugqugquzela nokukhuthaza abafundi ukuba basebenzise abaluleki bezengqondo kwezokufunda e-UKZN,’ kusho uSibanda. ‘Siyajabula ukuthi lezindlela zokungenelela ziyabonakala ikakhulukazi uma sibheka ukuthuthukiswa kwenani lomkhiqizo wezitifiketi ze-CTA eselinyuke kusukela kuma-38 amaphesenti ngonyaka wezi-2016 kuya kuma-49 amaphesenti ngonyaka wezi-2017. Enye intuthuko okubalulekile ukuba yaziwe ukukhula kwenani labafundi ababhalisele uhlelo lwe-CTA oselunyuke kusukela kuma-248 ngonyaka wezi-2017 kuya ku-373 ngonyaka wezi-2018. Ngaphezulu kwalokho, abafundi base UKZN bahambe phambili emhlanganweni we Initial Test of Competence ebikuMasingana ngonyaka wezi-2018 okubonisa ukuba siphokophele phambili futhi singaziqhenya ngomsebenzi esiwenzayo njengeSikole,’ esho.

IPhini LeSekelashansela EliyiNhloko YeKolishi Lezifundo Zomthetho Nezokuphatha, uSolwazi Nana Poku ubongise uSibanda nethimba lakhe ngemizamo yabo yokuqinisekisa ukuthi iNyuvesi iligcina liphezulu izinga le-SAICA ngoba lokhu kuzokwenza izinikele ngenhloso yokuguqula umsebenzi wokuhlelwa kwamabhuku ezimali.

 Amagama: uHazel Langa 


author : .
author email : .