08 August 2018 Volume :6 Issue :36

Ikolishi Yesayensi Yezempilo Yamukela IDini Entsha

Ikolishi Yesayensi Yezempilo Yamukela IDini Entsha
Usolwazi Mosa Moshabela.Click here for English version

INyuvesi YaKwaZulu-Natal yamukele uSolwazi Mosa Moshabela njengeDini Eyinhloko YeSikole Sezobuhlengikazi Nezempilo YoMphakathi engaphansi kweKolishi Yesayensi Yezempilo (i-CHS).

UMoshabela- owaqala ehhovisi lakhe elisha zizi-1 Ntulikazi (Julayi) ngonyaka wezi-2018, waqeqeshwa njengodokotela (i-MBChB), usebenza ngokukhethekile ku-Family Medicine and Primary Health Care (i-M Fam. Med) njengodokotela we-HIV (i-Dip HIV [SA]), ingxenye yezempilo yomphakathi ebaluleke kakhulu eNingizimu Afrika.

Waphothula izifundo zakhe zobudokotela emkhakheni wezempilo yomphakathi, lapho wayegxile ezinhlelweni zezempilo nocwaningo lwenqubomgomo, kanye neziqu ze-MSc ku- Demography and Health e-London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).

Njengamanje unguSolwazi Osemusha, uMoshabela uqale ukusebenzela i-UKZN kuNcwaba (Agasti) ngonyaka wezi-2013 njengoNgoti Omkhulu Kwezokwelapha kanye Nenhloko Yomnyango Wezokwelapha Ezindaweni Zasemakhaya.

‘Ngijabule kakhulu ukubekwa njengeDini eYihloko Yesikole eSikoleni Sezobuhlengikazi kanye Nezempilo Yomphakathi,’ usho kanje. ‘Ngiyathemba ngizosithuthukisa iSikole ngisibeke ezingeni eliphezulu kakhulu kwezocwaningo, ezobuholi kanye nokubambisana,’ engeza uMashabela.

Ngaphambi kokuba aqale e-UKZN, wayenguNgoti Wezempilo Yomphakathi kuma-Millennium Villages eNtshonalanga Naphakathi ne-Afrika eziyingxenye ye-Millennium Development.

Waqala ukusebenzela i-Earth Institute eSikolweni Sezempilo Yomphakathi eNyuvesi yase Witwatersrand lapho asebenza khona iminyaka emihlanu njengothisha osemkantshubomvu kanye noMqondisi we-Rural AIDS and Development Action Research Programme.

Ungumcwaningi Kwezokwelapha ohlonishwa futhi okleliswe yi-National Research Foundation (i-NRF) eNingizimu Afrika. Usehole kuzifundo eziningi njengomcwaningi omkhulu, okwenza ashicilele imibhalo engaphezu kwama-50.

Selokhu aqala ukusebenzela i-UKZN, usethole uxhaso locwaningo oluningi olufaka uxhaso oluphuma ku-NIH, i-MRC-UK kanye neWellcome Trust elinganiselwe ngaphezu kwezigidi ezingama-R75.

Ungumphathi womklomelo we-Wellcome Trust e-Africa Health Research Institute (eyayaziwa njenge Africa Centre for Population Health eNingizimu Afrika). Njengomuntu owathola umklomelo we-Wellcome Trust ku-Public Health and Tropical Medicine, usebenza ngokubambisana ne-LSHTM kanye ne-University College London (i-UCL).

UMoshabela wake wathola nomklomelo wemfundo ephakame e-Fogarty e-United States kanye ne-Discovery Foundation e-SA ukulekelela ukuthuthukisa umsebenzi wakhe njengongoti wezokwelapha ofisa ukusebenza njengomcwaningi wesayensi.

Akuthandayo kuhlanganise uhlelo lwezempilo oluthuthukisa izindawo ezingenazo izinsizakusebenza, ukunakekelwa kwempilo kamama nengane, nokunakekelwa kokuqala kwezempilo ku-HIV/AIDS kanye ne-TB. Njengamanje ufisa ukuhlela, asebenzise aphinde ahlole izixazululo zezinhlelo zezempilo ezixakile e-sub-Saharan Afrika.

USolwazi Busisiwe Ncama, Iphini LeSekelashansela le-CHS, wamamukela uMoshabela wamufisela okuhle esikhundleni sakhe esisha. ‘UMosa usosayensi owaziwayo, ozinikele kwezokwelapha, kanti futhi ungowokudabuka e-Afrika. Ngijabule kakhulu ngokujoyina kwakhe ithimba lami labaholi. Ukuba nesizotha kwakhe nokwazi ukusebenzisana nabafundi, abasebenzi nabobonke asebenzisana nabo kuyancomeka,’ esho.

Amagama: uNombuso Dlamini Dlaminin10@ukzn.ac.za

Isithombe: Sinikezwe


author : .
author email : .