25 July 2018 Volume :6 Issue :34

Abaneziqu Kwezokuhlelwa Kwamabhuku Ezimali Bafinyelele Kwabayisithupha Abaphezulu Emncintiswaneni Wezizwe Ezahlukene

Abaneziqu Kwezokuhlelwa Kwamabhuku Ezimali Bafinyelele Kwabayisithupha Abaphezulu Emncintiswaneni Wezizwe Ezahlukene
Iqembu lase UKZN: uMnu Steffen Wies, Mnu Tim Siepman, Nks Camira Govender kanye no-Mnu Rudi WiesClick here for English version

Ithimba lase-UKZN, elifaka abaneziqu kwezokuhlelwa kwamabhuku ezimali, selifinyelele esigabeni esisondele emaphethelweni omncintiswano we-Chief Financial Officer (CFO) Case Study.

Amalungu eqembu afaka u-Nks Camira Govender kanye no Mnu Tim Siepman kanye namawele, uMnu Steffen Wies kanye noMnu Rudi Wies.

Lo mncintiswano wezizwe ezahlukene kwezokuphathwa kwamabhizinisi ahlukahlukene kanye nocwaningo kwezobuholi ubanjwa njalo ngonyaka uhlelwe yi-CharterQuest Institute.

Iqembu lase UKZN lingelinye lamaqembu angama-450 avela kumazwekazi ayisithupha angenele lomncintiswano.

Kulesi sigaba somncintiswano, iqembu ngalinye bekumele iqophe ividiyo ezonikeza ulwazi ngabo. Umphakathi uzobe usuvotela ividiyo ehamba phambili kunawo wonke, bese iqembu elinamavoti amaningi lithole amaphuzu amabili azobasiza uma sebekusigaba esisondele emaphethelweni esizobanjelwa e-Johannesburg Stock Exchange (i-JSE) ku-Mfumfu (Okthoba).

Umhloli weqembu, uMnu Steffen Wies, owayeyilungu leqembu lase UKZN elaphumelela endaweni yesine emncintiswaneni wangonyaka ka-2016, ugqugquzele umphakathi waseNyuvesi ukuba ubaseke ngokuba bavotele amavidiyo abo ukuze bakwazi ukufinyelela esigabeni sokugcina bese bayaphumelela.

'Isethulo sevidiyo yethu, isifinyezo kanye nezincomo zombiko webhodi esekelwe yi-AB Inbev ngokugxila ekuhlanganeni kwabo SAB Miller', kusho Wies. ‘Njengoba sikusigaba somncintiswano sokuvotelwa umphakathi, sicela wonke umuntu ukuba aye ku ‘The CFO’ ikhasi laku-facebook, ulithande bese uthumelela nabanye ividiyo. Ukuphumelela kumncintiswano kungaba indlela enhle kakhulu yokuqedala uhambo lokuzithuthukisa’, kubeka u-Wies. 

Laba abane, abaqedela ama-articles e-PwC yase-Durban, bathe amakhono asebewatholile ngeziqu zabo abaluleke kakhulu ekuphumeleleni kwabo kulo mncintiswano.

‘Njengamalungu eqembu, sonke sineqhaza elithile okuthi uma siwahlanganisile asiphumelelise njengeqembu’ kusho u-Wies. ‘U-Camira ubhekelele ukuhlaziyela iqembu ingxenye eyikhwantithethivu bese u-Tim yena enza ucwaningo oluyikhwalithethivu kwingxenye yomncintiswano bese u-Rudi ehlela umsebenzi wethu. Iqhaza lami ukuxhumanisa iqembu kanye nokuqinisekisa ukugcizelelwa kwamasu abalulekile. Amakhono atholakala ezifundweni zase-UKZN asesenze sakwazi ukuhlaziya ulwazi siphinde sinikeze izixazululo ezinkingeni ezibhekane nenkampani. Siyathemba sizowasebenzisa la makhono ukuze silethe umthelela omuhle futhi onomqondo kumnotho waseNingizimu Afrika,’ engeza.

Ungayivotela ividiyo yeqembu kulesisixhumanisi, usithande bese usidlulisela kwabanye: https://www.facebook.com/thecfocasestudy/videos/1574448299331487/

Amagama: uThandiwe Jumo 


author : .
author email : .