25 September 2013 Volume :1 Issue :3

Abafundisi base UKZN Babhale Isigaba Encwadini Ekhuluma Ngokukhangisa Nge-SMS

Abafundisi base UKZN Babhale Isigaba Encwadini Ekhuluma Ngokukhangisa Nge-SMS
UDkt Ziska Fields (kwesobunxele) kanye noDkt Pepukayi Chitakunye.

Ukudingeka kwendlela engcono yokukhangisa kubantu abaningi kosomabhizinisi abancane ikona okwenze uDkt Ziska Fields noDkt Pepukayi Chitakunye, abafundisi beSikole seManagement, Information Technology and Governance (MIG), babheke indima edlalwa ukukhangisa ngeSMS kulomnotho osafufusa waseNingizimu Afrika.

Ucwaningo lushicilelwe encwadini ebizwa SMS Marketing which features in the recently released book Marketing in the Cyber Era - Strategies and Emerging Trends ehlanganisa izindlela ezihamba phambili nezintsha zokukhangisa emnothweni wanamhlanje.

UFields uyi-Academic Leader aphinde afundise kuManagement and Entrepreneurship kanti uChitakunye uyi-Senior Lecturer emkhakheni ofanayo.

Isigaba sabo esibheka ukubaluleka kokukhangisa ngeSMS kumabhizinisi amancane (amaSMEs)eNingizimu Afrika, iqonde ukuveza inzuzo ngokukhangisa ngeSMS kwamaSMEs kumnotho osafufusa.

‘Sibheke ezindaweni zokukhangisa ezahlukene, ucwaningo kanye nama-report avela kuhulumeni aveza ukuthi amaSMEs angazuza kanjani ngokukhangisa ngeSMS,’ kusho uFields. ‘Sabuya sathola izindlela ezahlukene khona sizoqonda kahle ubudlelwano  phakathi kokukhangisa ngeSMS namabhizinisi amancane eNingizimu Africa.’

Ucwaningo luveza ukuthi kubalulekile ukuthi amaSME anikeze abasebenzi babo ngamakhono akahle ukuze bazame ezinye izinto ezintsha ezenzekayo kwezocwepheshe. Kodwa kuveze nokuthi kuningo okusamele kucwaningwe ekukhangiseni ngama SMS nokuthi abathengi bakwamukela kanjani ukuthola lemiyalezo engacelwanga.

‘Uma ubheka ukwanda kokuthengwa kwezinto ezinobuchwepheshe obusha, amaSME kufanele abheke izindlela abangafinyelela ngazo kubathengi njengama SMS, ngoba lokhu kuzonyusa isithunzi sabo,’ kusho uChitakunye.

‘Kulokhu kukhangisa ngamaSMS kukhona abathengi abanobuchwepheshe bokukwazi ukubuka, babuye banikeze abanye ulwazi besebenzisa i-internet namathuluzi anobuchwepheshe obungconywana.’

UFields noChitakunye babuye babhala isigaba ngezindlela zocwaningo abasalinde impendulo kubahleli.

UFields okuyimanje usebenza ekubhaleni isicelo sencwadi ebheka i-Entrepreneurial creativity and innovation in emerging markets kanti uChitakunye usebenza encwadini ethinta abesifazane iWomen entrepreneurs in emerging markets.

Uma udinga olunye ulwazi ngencwadi vakashela: http://www.igi-global.com/book/marketing-cyber-era/78919

Click here for English version

-          Thandiwe Jumo


author :
author email :