21 February 2018 Volume :6 Issue :4

Ukuqiniswa Kobudlelwane Bangangaphakathi Bamazwe Ase-Afrika Kusetshenziswa Uhlelo Lwe-EU

Ukuqiniswa Kobudlelwane Bangangaphakathi Bamazwe Ase-Afrika Kusetshenziswa Uhlelo Lwe-EU
Ababambe iqhaza ohlelweni lwe-MoBreed (kwesobunxele) nabolwe-ACADEMY (kwesokudla) emhlanganweni i-Kick Off e-Brussels.

Click here for the English version

I-UKZN iklonyeliswe ngemisebenzi emibili ye-INTRA-AFRICA i-MoBreed etholakale ngonyaka wezi-2016 ne-ACADEMY eyatholakala ngonyaka wezi-2017.

Uhlelo lwe-Intra-Africa Academic Mobility Scheme lweseka ukusebenzisana kweZikhungo zeMfundo Ephakame ezisemazweni ahlukene e-Africa. Uhlelo lwe-Intra-Africa Academic Mobility Scheme lusungulwe ngaphansi kohlelo i-Pan-African Programme (Development Cooperation Instrument) futhi lususelwe olwazini lohlelo lwe-Intra-ACP Academic Mobility Scheme.

Inhlangano i-Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) iyona enomsebenzi wokuphatha lolu hlelo, ibambisene ne-African Union Commission (AUC), yelulekwa i-Directorate-General for International Cooperation and Development of the European Commission.

Lolu hlelo luhlose ukugqugquzela intuthuko eqhubekayo nokunciphisa ububha ngokuhlinzeka izwekazi lase-Afrika ngabantu abaqeqesheke kakhulu. Uhlelo luhlose ukuthuthukisa amakhono nolwazi lwabafundi nabasebenzi ngokwenza ukuhambelana phakathi kwamazwe kube lula. Uhlelo lolu lukholelwa ukuthi ukuqiniswa kokusebenzisana phakathi kwezikhungo e-Afrika kuzolekelela ukufinyeleleka kwemfundo enezingabunjalo eliphezulu futhi lwelekelele abafundi base-Afrika ukuze baqhube izifundo zabo zabaneziqu ezwenikazi lase-Afrika. Luphinde lweseke nokunyakaza kwabasebenzi (abafundisayo nabangafundisi) beya ezikhungweni eziyingxenye yohlelo e-Afrika. 

I-MoBreed (Mobility for Breeders in Africa) yaklonyeliswa ngonyaka wezi-2016. Iwumsebenzi weminyaka emihlanu futhi iwumsebenzi wamanyuvesi amahlanu ase-Afrika asezifundeni ezintathu zase-Afrika kanye nenyuvesi eyodwa yaseYurophu. Ihlose ukuthuthukisa ulwazi mayelana nezitshalo ezingasetshenziswa kakhulu e-Afrika nokuthuthukisa ulwazi lwabafundi ukuze babhekane nesimo sokuhlinzeka ngokudla okwanele. Amanyuvesi abambe iqhaza kulo msebenzi ahlanganise i-Abomey-Calavi  e-Benin, i-Ebonyi State University e-Nigeria, i-Jimma University yase-Ethiopia, i-University of Namibia, i-University of KwaZulu-Natal ne-Montpellier SupAgro yase-France.  Inhlangano i-Mobreed ihlinzeka ngethuba lokufunda i-Masters, ne-PhD, kubasebenzi abafundisayo nabangafundisi. Izinhlelo kufunda nezifundo  ezihlinzekwa yile nhlangano zitholakala kulesi sizindalwazi http://www.mobreed.com/course.php   Uma udinga eminye imininingwane ngalolu hlelo lwe-MoBreed thintana noDkt Julia Sibiya kule imeyili sibiyaj@ukzn.ac.za

I-ACADEMY (African Trans-Regional Cooperation through academic mobility) yaklonyeliswa ngonyaka wezi-2017, ingumsebenzi weminyaka emihlanu owenziwa amanyuvesi  amahlanu asezifundeni ezintathu zase-Afrika kanye nenyuvesi eyodwa yase-Yurophu eyeseka nezogobuchwepheshe. Inhloso jikelele yalesi SIKHUNGO ukubamba iqhaza kwezokuhlinzekwa kohlelo lokuxhumana phakathi kwezifunda ezwenikazi, intuthuko ethinta iningi neqhubekayo. Ikakhulukazi ihlose ukwakha isizinda njengensiza ebalulekile ekuqambeni okusha, ukwabelana ngolwazi nokwazisa ngezindlela ezisebenza ngendlela efanele ezikhungweni ezibambe iqhaza.

Izogxila ekusetshenzisweni kwesiZinda esixube izifunda phakathi kwamanyuvesi abambe iqhaza. Izogqugquzela ukwakhiwa nokugcinwa kwemiphakathi yokusebenza abafundi, othisha, nabasebenzi abangafundisi, futhi izophinde igqugqzele ukwakhiwa kwamathuba okufunda ngokuhlanganyela, ukuqonda ngamasiko abanye, ukwabelana ngolwazi lokwenza izinto nezindlela ezisebenza ngokufanele. I-ACADEMY iwuhlelo oluxhaswe ngezimali oluhlinzeka ngethuba le-Masters, i-PhD, abasebenzi abafundisayo nabangafundisi ukuze babambe iqhaza ezikhungweni eziyingxenye yohlelo e-Afrika. Izikhungo ezibambe iqhaza yilezi i-University of Aboubekr Belkaid Tlemcen e-Algeria, i-University of Ibadan e-Nigeria, i-University of Cape Coast  e-Ghana, i-Kenyatta University  e-Kenya,  i-University of KwaZulu-Natal ne-University of Porto yase-Portugal yona ehlinzeka ngobuchwepheshe. Uma udinga imininingwane ngalolu hlelo lwe-ACADEMY ungaxhumana no-Tasmeera Singh ku singht@ukzn.ac.za

Kulindeleke ukuthi ukubamba iqhaza kulezi zinhlelo kube nomthelela ekuxhumaneni nozakwethu base-Afrika futhi kuqinisekiswe ucwaningo nezinhlelo zokufunda eznezingabunjalo eliphezulu.

Amagama: Tasmeera Singh


author : .
author email : .