21 February 2018 Volume :6 Issue :4

Umfundi Uxoxa Ngohlelo Lokuhambela Ezinye Izikhungo Oluwusizo Kakhulu

Umfundi Uxoxa Ngohlelo Lokuhambela Ezinye Izikhungo Oluwusizo Kakhulu
U-Shaneece Chanderpaul ethokozela iqhwa e-University of Wilfrid Laurier e-Canada.

Click here for the English version

Umfundi owenza izifundo zonyaka wesithathu weziqu Zezifundo NgeNhlalo YoMphakathi, uNkz Shaneece Chanderpaul, obengomunye wabafundi abayisishiyagalombili abebebambe iqhaza ohlelweni lokuhambela ezinye izikhungo kwabafundi lwangonyaka wezi-2017.

U-Chanderpaul, ohlale isikhathi esiyisimesta eNyuvesi yase-Wilfrid Laurier e-Ontario e-Canada, uthe kube yithuba elikhethekile lokuthola imfundo esezingeni eliphezulu lomhlaba.’ Uthatheke kakhulu ngezokufunda zakule nyuvesi  nokugxila kwayo ekuxhumaneni kanye nomphakathi. ‘INyuvesi yase-Wilfrid Laurier ingaphezulu kwesikhungo semfundo ephakeme, ingumphakathi wosolwazi, wothisha, wabasizi bothisha, wabasebenzi kanye nabafundi abanakekelanayo ngokwezemfundo nangokwempilo jikelele,’ kusho u-Chanderpaul.

Ukholelwa ukuthi isikhathi asihlale laphaya sizomsiza empilweni yakhe kanye nangokomsebenzi. ‘Ukubhalisa emkhakheni wezokusebenza nomphakathi, kunginike ithuba lokubona ithiyori yesifundo sami isayikholoji isebenza esimweni sempilo okwenze kwakhula ulwazi lwami kulo mkhakha.’

U-Chanderpaul uthe ‘kumthokozisile’ ukululekwa isifundiswa saseNyuvesi yase-Wilfrid Laurier. ‘Omunye wemicabango engithokozisa kakhulu ngoSolwazi Wesifundongqondo u-Deb Glebe, othathe ikhefu emsebenzini wakhe omenza abe matasa ukuze angiluleke futhi angikhuthaze ngekusasa lami emsebenzini wezifundongqondo okuholele ezingoxweni zethu ngempilo jikelele, okuvule amehlo ami ngempilo nje jikelele.’

Lo mfundi oneminyaka engamashumi amabili nane wase-Phoenix, eThekwini, ukwazile ukuzijwayeza amazinga okubanda ashubisa umnkantsha kanye nokubhekana nomthamo womsebenzi wesikole obumningi kakhulu nokuba kude nasekhaya. ‘Ukuba kwelinye izwe wedwa kungifundise ukuthi umndeni uwusizona izihlobo zegazi kuphela  noma ukuba nesibongo esifanayo, kodwa uthando olusixhumanisa nabanye abantu noma bekhuluma olunye ulimi, isiko lihlukile noma indlela yokuphila engafani.’

U-Chanderpaul ubonga uyise onguKapteni embuthweni wamaPhoyisa WaseNingizimu Afrika nomama wakhe ngakho konke abamenzele khona. Uthe: ‘Ngibonga uNkulunkulu uMninimandla-wonke ekuhambeni kwami ngokungihola nokungipha amandla okubhekana nokuba kude nasekhaya izinyanga ezine.’ Uqhubeke wathi: ‘Lolu hlelo lube yisehlakalo esiguqula impilo yami ngokwenkolo, inhlalo nakwezokufunda. Nginolwazi oluningi engilithole kuleliyazwe, ngifuna ukwabelana ngalo noSolwazi, othisha kanye nabafundi base-UKZN.’

Amagama ngu-Raylene Captain-Hasthibeer


author : .
author email : .